U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog, Vladara Dana sudnjeg, Tebi se klanjamo i od Tebe pomoæ tražimo!Uputi nas na Pravi put, na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!(Al-Fatiha-Pristup 1-7)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Reci: "On je Allah - Jedan! Allah je Utoèište svakom! Nije rodio i roðen nije, i niko Mu ravan nije!" ( Al-Ihlas - Iskrenost 1-4 )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Allah je - nema boga osim Njega - Živi i Vjeèni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta æe biti poslije njih, a od onoga što On zna - drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Moæ Njegova obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Velièanstveni!(Al-Baqara-Krava 255. Ajet)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! On vas od zemlje stvara i èas smrti odreðuje, i samo On zna kada æe Smak svijeta biti, a vi opet sumnjate.On je Allah na nebesima i na Zemlji, On zna i što krijete i što pokazujete, i On zna ono što radite.A nevjernicima ne doðe nijedan dokaz od Gospodara njihova od koga oni glave ne okrenu.Oni smatraju da je laž Istina koja im dolazi, ali, njih æe, sigurno, stiæi posljedice onoga èemu se rugaju. (Al-An'am - Stoka 2-5)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Èitaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara,stvara èovjeka od ugruška!Èitaj, plemenit je Gospodar tvoj,koji pouèava peru,koji èovjeka pouèava onome što ne zna.Uistinu, èovjek se uzobijesti èim se neovisnim osjeti,a Gospodaru tvome æe se, doista, svi vratiti! (Al-'Alaq - Ugrušak 1-8)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Elif Lam Mim Sad.Objavljuje ti se Knjiga - i neka ti u grudima ne bude nikakve tegobe zbog nje da njome opominješ i da vjernicima bude pouka. (Al-A'raf - Bedemi 1-2)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! O vjernici, ne prijateljujte ni sa oèevima vašim ni sa braæom vašom ako više vole nevjerovanje od vjerovanja. Onaj od vas koji budu s njima prijateljevao, on se doista prema sebi ogriješio.(At-Tawba - Pokajanje 23. Ajet)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Tako mi vremena - èovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela èine, i koji jedni drugima istinu preporuèuju i koji jedni drugima preporuèuju strpljenje. (Al-'Asr - Vrijeme 3 ajeta)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!One koji vjeruju i èine dobra djela Gospodar njihov æe na Pravome putu podržati, zato što vjeruju; rijeke æe teæi ispred njih u džennetima zadovoljstva,molitva njihova biæe u njima: "Hvaljen neka si, Allahu!", pozdrav njihov; "Mir vama!", a njihova posljednja molitva: "Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo!’” (Yunus 9-10)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! I On je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve ono što na Zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali ih je Allah sjedinio - On je zaista silan i mudar. O vjerovjesnièe, Allah je dovoljan tebi i vjernicima koji te slijede. ( Al-Anfal - Plijen 63-64 )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! On iz nièega stvara, i ponovo æe to uèiniti; I on prašta, i pun je ljubavi, Gospodar svemira, Uzvišeni, On radi šta je Njemu volja.(Al-Burudž - Sazviježða)

U ime Allaha,Milostivog,Samilosnog! Tajne nebesa i Zemlje jedino On zna. Kako On sve vidi, kako On sve èuje! Oni nemaju drugog zaštitnika osim Njega, a On ne uzima nikoga u odlukama Svojim kao ortaka.( Al-Kahf - Peæina 26. Ajet)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Njega velièaju sedmera nebesa, i Zemlja, i oni na njima; i ne postoji ništa što Ga ne velièa, hvaleæi Ga; ali vi ne razumijete velièanje njihovo. - On je doista blag i mnogo prašta.( Al-Isra' - Noæno putovanje 44. Ajet )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Ta Ha.Ne objavljujemo Kur’an da se muèiš veæ da bude pouka onome koji se boji -objavljuje ga Stvoritelj Zemlje i nebesa visokih, Milostivi, koji upravlja svemirom svim. Njegovo je što je na nebesima i što je na Zemlji i što je izmeðu njih i što je pod zemljom!Ako se ti glasno moliš - pa, On zna i šta drugom tajno rekneš i što samo pomisliš! Allah, drugog boga osim Njega nema, najljepša imena ima!(Ta Ha 1-8 )

U ime Allaha,Milostivog,Samilosnog! Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i preði preko hrðavih postupaka naših,i uèini da poslije smrti budemo s onima dobrima.Gospodaru naš, podaj nam ono što si nam obeæao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti æeš,doista, Svoje obeæanje ispuniti!"(Ali 'Imran-Imranova porodica 193-194)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!Èudan li je primjer vjernika! U svakoj situaciji on dobija, a takvo stanje nije ni s kim drugim nego samo sa vjernikom; ako ga zadesi kakva radost, on zahvaljuje Allahu, Milostivom, što mu donosi korist, a ako ga, pak, pogodi kakvo zlo i šteta, on se strpi i postojano se drži, pa mu i to donosi nagradu od Allaha Uzvišenog.(Muslim)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Kada Allahova pomoæ i pobjeda doðu, i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze ti velièaj Gospodara svoga hvaleæi Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao.(An-Nasr - Pomoæ 1-3)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Zar ne znaš da se i oni na nebesima i oni na Zemlji Allahu klanjaju, a i Sunce, i Mjesec, i zvijezde, i planine, i drveæe, i životinje, i mnogi ljudi, a mnogi kaznu i zaslužuju. A koga Allah ponizi, niko ga ne može poštovanim uèiniti; Allah ono što hoæe radi.( Al-Hagg - Hadždž 18. Ajet )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Zar ne znaš da Allaha hvale svi koji su na nebesima i na Zemlji, a i ptice širenjem krila svojih; svi znaju kako æe Mu se moliti i kako æe ga hvaliti. A Allah dobro zna ono što oni rade. Samo je Allahova vlast na nebesima i na Zemlji, i Allahu se sve vraæa!( An-Nur - Svjetlost 41-42 )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! On je Allah nema drugog boga osim Njega On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, On je Milostivi, Samilosni! On je Allah nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti,Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakoga osigurava, Onaj koji nad svi bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi. Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim !( Al-Hašr-Progonstvo 22-23 )

26.02.2009.

Ilahije

Akobogda Ilahije bez muzike

25.02.2009.

Sandzak


 
 
24.02.2009.

Islamske Zanimljivosti

Dvadeset kratkih zanimljivosti o islamu

Pusenje - stetna i ruzna navika


Pusenje - stetna i ruzna navika

ŠTETNA I RUŽNA NAVIKA

Pušenje u razvijenim zemljama opada oko 1,5% godišnje, ali u zemljama u razvoju raste oko 1,7% godišnje.

Historijat pušenja duhana počinje 1492. godine.

Na novootkrivenim prostorima Amerike španski osvajači su sa čuđenjem gledali kako domorodačko stanovništvo uvlači u sebe dim uvrnutih listova neke biljke.Poslije toga duhan je prenesen u Evropu i sa njim i navika pušenja duhana.U šesnaestom stoljeću Ser Robert Relej je uveo žvakanje duhana na engleskom dvoru. Tada su se svi podanici engleske kraljice morali učiti "novoj vještini".

Tako je pušenje duhana postalo moda.Pušenje duhana na našim prostorima ima dugu tradiciju i vremenom se veoma proširilo među stanovništvom.Međutim, na pušenje se različito gledalo u pojedinim zemljama. Dok je u nekim zemljama bilo obavezna društvena norma, drugi su zabranjivali i strogo kažnjavali svaki pokušaj pušenja.Danas ima veliki broj pušača, ali i onih koji ukazuju na veliku opasnost od pušenja .Prema današnjem shvatanju pušenje je ovisnost, što znači da pušač postaje psihički, a ponekad i fizički ovisan o cigareti.Tako se pušenje može uvrstiti među druge bolesti ovisnosti (alkoholizam i narkomanija).

NIKOTIN

Duhan je sušeni list istoimene biljke, a nikotin je njen najvažniji sastojak.Pored nikotina u duhanu se nalazi još oko 500 poznatih štetnih sastojaka. Nikotin je vrlo jak otrov. Kada bi se izdvojio čisti nikotin iz pet cigareta ili jedne cigare i ubrizgao u venu čovjeka, to bi bilo smrtonosno za njega.

Uzroci uŽivanja duhana

Uzroci uživanja duhana su mnogobrojni. Ovoj navici su sklone pretežno neprilagođene, nekritične, povodljive i imitaciji sklone, naročito mlade osobe.

Uzroci pušenja duhana koji se najčešće navode u literaturi su sljedeći:

-Znatiželja - da se proba da li se može pušiti. Mnogi uspiju dokazati da mogu, ali usput steknu naviku koje se kasnije vrlo teško ili nikako ne mogu riješiti.

-Želja da se bude sličan starijima. Ponekad je prihvatanje pušenja neka vrsta "pristupnice" određenoj grupi vršnjaka.

Nerijetko, mladi ljudi koji ne bi željeli pušiti, ne znaju kako da odbiju pušenje, a da pri tome ne budu od grupe omalovažavani, ili čak odbačeni. Ako kod mladog čovjeka nije izgrađena čvrsta ličnost i nema oslonaca u porodici koja mu daje osjećaj samopouzdanja i stabilnosti, on vrlo lahko podliježe uticajima neformalnih grupa, koje mu u podsvijesti nadoknađuju ono što mu nedostaje u porodici.

-Imitacija je snažan psihološki činilac koji utiče da mladi započnu sa pušenjem. Oponašaju se roditelji, stariji rođaci, junaci sa filma, TV, estrade itd.

-Mnogi mladi ljudi počinju pušiti iz protesta, u znak nezadovoljstva, zabrinutosti ili pobune protiv autoriteta.

-Neki počinju pušiti jer smatraju da im to pomaže u društvenim kontaktima.

-Pušenje se često upražnjava prilikom ugodnih događaja - poslije jela, prilikom odmora, pri ćaskanju, tako da se stvara uslovni refleks: cigareta - ugodnost.

-Masovni mediji mogu mnogo doprinijeti promociji zdravlja i zdravog načina života, ali mogu i negativno uticati na opredjeljenje mladog čovjeka.

-Porodica ima velikog uticaja na pojavu pušenja duhana među mladima. Istraživanja ukazuju da u porodicama u kojima oba roditelja puše, najčešće postaju pušači i njihova djeca.

-Značajni faktori u nastanku pušenja su i društveno-socijalni, osjećaj manje vrijednosti, neprekidna žurba za nečim, razvoj tehnike i automatike, što sve stvara osjećaj psihičke napetosti i nesigurnosti.

Rasprostranjenost pušenja

Sve je veći broj pušača među omladinom, pa čak i među djecom. Omladinsko doba je period u kojem se najveći broj mladih ljudi "opredijeli" za uživanje duhana.

Prema našim istraživanjima puši 0,9% učenika osnovne škole, a 27,97% učenika srednje škole. Od ukupno anketirane ženske omladine III i IV razreda srednje škole puši 44,59%, a od ukupno anketirane muške omladine III i IV razreda srednje škole puši njih 40,68%. Ova istraživanja su potvrdila ranija saznanja da u posljednjem razredu srednje škole puši oko 40% učenika, te da 75% pušača stiče ovu naviku prije osamnaeste godine života.

Većina pušača živi u zemljama u razvoju, njih 70 - 75%. U zemljama u razvoju puši 50% muškaraca i 8% žena. U razvijenim zemljama puši 41% muškaraca i 21% žena. Pušenje u razvijenim zemljama opada oko 1,5% godišnje, ali u zemljama u razvoju raste oko 1,7% godišnje.

Uticaj pušenja na zdravlje

Fizička kondicija i dobro zdravlje mogu biti narušeni pušenjem. Polovina mladih koji u tom dobu počnu pušiti i tu svoju naviku nastavljaju i dalje tokom života, umiru od bolesti čiji je uzrok pušenje, ili je povezano sa pušenjem.

Pušenje je rizični faktor za oko 25 bolesti. Istraživanja upućuju da je pušenje odgovorno za 2,6% ukupnog broja smrtnih slučajeva, a prognozira se da bi se taj dio mogao utrostručiti do 2020. godine. Prema sadašnjim podacima, kod dugogodišnjih pušača pušenje je u 50% slučajeva uzrok smrti. Polovina njih umrijeće u srednjoj životnoj dobi, i tako će izgubiti u prosjeku 22 godine životnog vijeka. U razvijenim zemljama umrlo je 1995. godine 514.000 pušača od raka pluća, kao i njih 625.000 od pušenjem uzrokovanih srčanih i drugih krvožilnih oboljenja. Studije u Velikoj Britaniji su pokazale da su pušači u 30-im i 40-im godinama života 5 puta podložniji srčanom udaru od nepušača.

Pušenje je siguran ili vjerovatan uzrok smrti od: raka - usne šupljine, ždrijela, pluća, jednjaka, mokraćne bešike, gušterače, bubrežne karlice, želuca, grlića materice. Pušenje je, također, uzrok bolesti srca, moždanog udara, oboljenja perifernih krvnih sudova, hronične opstruktivne bolesti pluća, niske težine novorođenčadi.

Pušenje je vjerovatan uzrok: ulkusne bolesti, neuspješnih trudnoća, povećane smrtnosti novorođenčadi.

Rizici pasivnog pušenja

Pasivno pušenje znači boravak nepušača u prostorijama gdje se puši. Istraživanja pokazuju da je pasivno pušenje jednako štetno kao i aktivno pušenje. Boravak u prostoriji u kojoj se puši (npr. za vrijeme sastanka) ima za nepušača isti učinak kao da puši po jednu cigaretu na sat. Pasivno pušenje je naročito pogubno za djecu.

Pušenje - uzrok nesreća

Proučavanja su pokazala da je trećina svih požara izazvana zapaljenom cigaretom. Veliki broj saobraćajnih udesa izazvan je zbog pušenja cigarete u automobilu. Vozače, najčešće, omete vruć pepeo koga vjetar ubaci u oči vozača, ili paljenje cigarete u toku vožnje. Ovome treba dodati i djelovanje duhanskih otrova na mozak vozača, što slabi koncentraciju i sposobnost brzog razmišljanja i reagovanja.

Uticaj pušenja na porodični budžet

Pušač za trideset godina pušačkog staža optereti porodični budžet za oko 25.000 DEM. Ovo su samo direktne ekonomske štete , ali ako bi se preračunavale štete zbog oštećenja zdravlja, i sljedstveno troškovi liječenja, te smanjenja privređivanja zbog smanjenja radne sposobnosti, onda bi štete bile daleko veće.

Stručnjaci apeluju: "Ako se ne promjene pušačke navike u sljedeće tri decenije, umrijeće prije vremena više ljudi od posljedica pušenja, nego od AIDS-a, tuberkuloze i komplikacija pri porodu zajedno"!


Mladi hafiz Porca


Mladi hafiz Porca

Po prvi put u istoriji Austrije u kongresnoj sali Austria Centra 25.-og oktobra 2008. godine u Beču svečano je uručena idžazetnama, profesorska diploma, dječaku od dvanaest godina iz Bosne i Hercegovine. Na turskom, arapskom, engleskom i njemačkom jeziku, nekoliko spikera se smjenjivalo da što bolje predstave događaj.

U prisustvu ambasadora islamskih i arapskih zemalja akreditovanih u Austriji, međunarodnih islamskih organizacija, te predstavnika domaćih vjerskih i političkih vlasti, pred više hiljada prisutnih posjetitelja iz raznih zemalja svijeta, ambasador Saudiske Arabije, princ Mensur b. Halid Al Saud predao je idžazetnamu, koja je upravo stečena u svetom gradu Medini, mladom hafizu profesoru Abdullahu Muhammed Fadil Porči. Prije toga mu je uručio priznanje za izuzetan uspjeh i obećao troškove njegovog daljeg školovanja i usavršavanja. Najpoznatiji učaći iz raznih zemalja svijeta svojim milozvučnim učenjem uljepšali su ovaj nesvakidašnji skup.

Predsjednik Islamske Federacije Wien mr. Mehmet Turhan uručio je plaketu mladom Hafizu Profesoru poželjevši mu i dalje uspjeh i obečavši podršku, samim tim što se priprema otvaranje specijalne škole za hafize Kurana u Beču. Mnogi se nisu mogli suzdržati od prevelikog ushićenja kada je oglašeno da ova diploma u sebi sadrži pouzdan i jak lanac prenosilaca više od četrnaest stoljeća direktno do posljednjeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Cijela sala je ustala na noge uz plač, jecaj i tekbire. Dirljivo je bilo vidjeti starce kako prilaze dječaku i grleći ga i ljubeći traže od njega da im dovu učini.

Cjelokupni događaj je snimljen na DVD-u kao što je prenešen na satelitskoj turskoj televiziji i arapskoj Al-Džeziri gdje su milioni gledalaca mogli osjetiti ljepotu događaja. Itekako nam je potrebno da imamo vrijednih i stručnih kadrova koji će koristiti našem ummetu.
Na kraju je proučio dovu dr. Abdullah b. Ali Basfar, predsjednik Svjetske organizacije za tahfiz Kurana. Čestitamo mladom Hafizu Profesoru Abdullahu Porči i dove mu činimo za dalji uspjeh i najbolje rezultate.


Dojenje povecava intelegenciju djece


Dojenje povecava intelegenciju djece

Sve je vise dokaza da djeca koju su mame dojile postaju inteligentnija od djece koja su hranjena umjetnim mlijekom, tvrde znanstvenici s kanadskog sveucilista. Oni su testirali 14.000 djece u dobi od 6 godina i utvrdili da bolje rezultate na testovima inteligencije postizu djeca hranjena...

majcinim mlijekom. No znanstvenici nisu sasvim sigurni ima li to direktne veze s majcinim mlijekom ili dojenjem, no kazu da dojenje majcinim mlijekom povecava kognitivni razvoj djece.

Otkrili su da djeca koju se dojilo intenzivno u prva tri mjeseca te ona koju se dojilo i cijelu prvu godinu imaju vece rezultate na testovima za oko 5,9 bodova. Istrazivaci kazu i da dojenje moze povecati verbalnu inetrakciju izmedju majke i djeteta, sto takodjer povoljno utjece na daljnji razvoj djetetovih sposobnosti.

Stoga dodaju da bi trebalo vise promovirati dojenje, ako ni zbog cega drugog, onda zbog zdravlja. Lijecnici isticu da dojenje potpuno zadovoljava prehrambene potrebe djeteta u prvih sest mjeseci kada, osim majcina mlijeka, djetetu treba poceti nuditi i drugu hranu. Nijedno umjetno (adaptirano) mlijeko jos ne moze kvalitetom nadomjestiti majcino.

Ono je lako probavljivo i vrlo hranjivo, a tijekom dojenja omogucava uspostavljanje izuzetnog kontakta izmedju majke i djeteta. U tom razdobolju izmedju njih se uspostavljaju prvi "dijalozi". Lijecnici tvrde da su djeca koju se dojilo zdravija te manje izlozena alergijama i gojaznosti u kasnijim godinama.

"Covjeku smo oporucili da bude poslusan roditeljima svojim. Majka ga njegova nosi i i njezino zdravlje trpi, a i njegovo dojenje je dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni ce se sve vratiti"!

20 kratkih zanimljivosti o islamu


20 kratkih zanimljivosti o islamu

¤ Meleki donose savalat na osobu koja zanoći čista (pod abdestom)
¤ Muskarac musliman je obavezan da opere polni organ poslije obavljanja male nuzde
¤ Nema valjanog braka bez velija (djevojcinog staratelja) i dva pravedna svjedoka
¤ U islamu je zabranjeno zaklinjanje necim drugim osim Allahom
¤ Osobi koja zanoći čista -pod abdestom- se prima njegova dova kada god da se probudi u toku noći i uputi je Allahu, swt

¤ Cetiri pravne škole zastupaju mišljenje da čovjeku nije dozvoljeno da dodiruje mushaf bez abdesta
¤ Covjek koji, braneci svoj imetak, pogine ima stepen sehida
¤ Onome koga je zadesila nevolja, tjeskoba ili problem je zabranjeno da zaželi smrt
¤ Dova koju neki musliman prouči za svoga brata muslimana u odsutnosti je dova koja se prima
¤ Sehid ne osjeti bol dok gine osim kao sto neko osjeti ubod komarca

¤ Laz (neistina) je u islamu zabranjena cak i u sali
¤ Najbolji musliman je onaj od cijeg jezika i ruku su spaseni ostali muslimani
¤ Onaj ko se posveti ibadetu, Allah, swt, ce mu grudi napuniti bogatstvom i udalji ce od njega siromastvo
¤ Ko petkom uci suru El-Kehf obasjava ga nur (svjetlo) od zemlje do nebesa, a na Sudnjem danu ce mu lice svjetliti
¤ Kada insan kihne duzan je reci: "Elhamdulillah", a onaj koji ga cuje duzan je reci: "Jerhamukellah"

¤ Proklinjanje muslimana (mumina) je isto kao i njegovo ubistvo
¤ U islamu je strogo zabranjeno da se stoji ili sjedi na necijem grobu
¤ Allah dz.s. divi namazu u dzematu i ponosi se sa klanjacima pred svojim melecima
¤ Ko želi da mu se nafaka uveca i da mu se život produži, neka pazi i redovno posjecuje svoju rodbinu
¤ Covjek za sebe ne moze uciniti posao korisniji od zikra (sjecanja i spominjanja Allaha dz.s.) da bi se spasio Allahove kazne

AlkoholAlkohol

Ja sam silan i ohol,
Ja se zovem alkohol!

U meni su silne moci,
Ja sam strasan junak noci,
I po danu cuda stvaram:
Musko, zensko, sve obaram,
Razne boli svijetu davam,
Staro, mlado, unistavam.

Bogatasu otmem blago,
Otmem milo, otmem drago.
Jedno lisim zdravlja, vida,
Drugo opet svakog stida.
Pronevjere silne pravim,
I tolike u zlo stavim.

Ja sam silan I ohol,
Ja se zovem alkohol!

Ko okusi moje “slasti”,
U nevolju mora pasti,
Jedan gutljaj I opoj,
Na vijek si onda moj!
Oca guram protiv sina,
Noz mi pruza mati, strina,
To je meni bas po volji,
Pa ih draskam: Bodi!Kolji!
Ja sam silan I ohol,
Ja se zovem alkohol!

Ja ubijam djecu malu,
Ja ne poznam nik’vu salu,
Ja zavadim zenu, muza,
Moc se moja svuda pruza,
Ja otvaram sve tamnice,
U njih trpam nemilice:
Oca, majku, snahu, strinu,
Sina, seku, svu rodbinu.
I ludnice punim svuda,
Strasna, grozna pravim cuda.
Ja sam silan I ohol,
Ja se zovem alkohol!

Vidi dijete u ranama,
I bogalja tog pred nama,
I nakaze one druge,
To su moje sve zasluge.
Moja- djela- to su znaj,
Tuge, jadi, i vapaj!

Ja sam silan I ohol,
Ja se zovem alkohol!

Ja sam silnik ovog svijeta,
Ne moz´niko sa mi smeta,
Kad imade na sve strane,
”Mocnih”,”silnih” sto me brane.
Ja ne poznajem nik´va zvanja,
I zakon se meni klanja,
I zakon se mene boji,
Jer zla moja on ne broji.
Ja sam silan I ohol,
Ja se zovem alkohol!

Ko se samnom druzis stane,
Crni danak njemu svane.
Sve mu otmem: zivot, srecu...
Ni smrtnu mu nedam svijecu.
Ja sam silan I ohol,
Ja se zovem alkohol!

Ko bi na me ruku digo,
U sto zala on bi stigo,
Svi vinari, svi pivari,
Dosli bi mu ko zandari,
Da ga svezu, da ga tuku,
U tamnicu da uvuku.
Podleci mi mora svako.
Ja sam silan I ohol,
Ja se zovem alkohol!


Fudbaler presao na islam i zeli igrati za Bosnu


Fudbaler presao na islam i zeli igrati za Bosnu

Nathan Robert Ellington (rodjen 2. jula1981. u Zapadnom Jorksiru u Bradfordu) je englez i profesionalni nogometas. Kad se 2004. godine ozenio bosnjakinjom, Ellington je revertirao na islam i od tada je musliman koji praktikuje svoju vjeru. Posljednjih nekoliko godina dolazio je posjetiti rodnu zemlju svoje supruge i nakon toga je izjavio zelju da pocne igrati za nacionalnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

"Volim Bosnu! Supruga je predložila da bi bilo dobro da igram za reprezentaciju BiH i odlučio sam je poslušati", rekao je Nathan.

Zovu ga The Duke prema legendarnom jazz muzicaru Duke Ellingtonu. Ellington potice iz sportske porodice: njegov stariji brat, Lee Ellington, je takodje nogometas, u poziciji napadaca. Trenutno igra za Derby County, gdje ga je tim Watford posudio tokom sezone. Nathan Elington je u sezoni '04/'05 dok je igrao za engleski Wigan postigao 24 gola i veoma je dobar napadač.

Izvodi iz jednog intervjua od proslog ramazana:

Prosle hefte dosao je na trening u majici s natpisom “Ja sam musliman, ne plasi se”
Prije 20 godina, ideja o muslimanu nogometasu bila bi gotovo neobicna. Ali danas, kad nase obale privlace mnostvo nacija, to nije samo neizbjezno, vec je trend i u porastu.

Samo u Premijer Lizi su Sissoko, Hameur Bouazza, Diomansy Kamara i Nicolas Anelka muslimani, a suska se da je i Robin van Persie takodje musliman. Ellington je bio krscanin koji nije prakticirao krscanstvo, sve dok se, prije tri godine, njegov stav nije promijenio pod uticajem dvije vazne osobe u njegovom zivotu. Njegov brat Dzejson postao je vjernik, a zatim je Nathan sreo svoju buducu suprugu Almu.

“Ja sam musliman i praktikujem islam” rekao nam je. ”To sam i rekao menadzeru Aidyju Boothroydu prije nego sam potpisao ugovor. Odvojio sam nekoliko trenutaka da bih mu objasnio koje su moje obaveze kao muslimana. To sam ucinio, jer se islam i muslimani koji ga prakticiraju posmatraju kao nesto strano, nesto drugacije. Nije bilo nikakvih problema s njegove strane. Da jeste, ne znam sta bih ucinio.”

Dosad nisam imao nikakvih problema jer nam preporucuju da se odmaramo. Ja klanjam pet puta dnevno. U zoru, u podne, u sredini dana, kad se smraci i navece. Dakle, mogu uskladiti svoj namaz sa treningom. Da nemamo nikakvih pauza u toku dana i da neprekidno treniramo, trazio bih tih pet minuta za svoje namaze.

Imam sedzadu. Menadzeru ni to nije smetalo, on postuje cinjenicu da je namaz nesto sto moram obaviti. Decki iz tima su se znali nasaliti na moj racun, ali je ‘najgore’ sto su mi rekli bilo da sam me zvali Beardo* (* beard = brada, weardo = cudak; beardo je igra rijeci na engleskom, u znacenju, bradati cudak). To mi ne smeta.

Da se iko na slican nacin narugao Mickyju Droyu, kosmatom igracu Chelseaja koji je igrao 1970-tih godina, vjerovatno bi to bio krajnji desnicar. Danas je normalno da se u svlacionici dobacuje na prihvacene norme, i ako znas kako primiti njihove komentare, momci ce te prihvatiti.

U jednom klubu je nogometas dobio nadimak bombas samo zato sto je bio musliman. Ellington je rekao: “Neko mozda misli da je to smijesno, ali nema nista smijesnog u takvoj sali. Postoje vece, vaznije stvari u zivotu. Ljudi ginu, ljudi su izgubili svoje bliznje. Mora postojati granica za salu.”

Ionako nije u pitanju religija, vec ljudi. Sama religija ne uci nas nicemu losem. Islam zeli da ga izucavas, proucavas, ali ja jos nisam uspio naci nijednu gresku. Islam ne uci ljude da budu zli ili opaki. Religija sama po sebi nije zla, vec ljudi. Ljudi moraju biti nacisto s tom cinjenicom.

Mozda postoji nedostatak znanja kod ljudi, neinformisani su o islamu. Ne znam koliko neki od mojih suigraca znaju o islamu. Da zele sa mnom razgovarati o tome, bio bih sretan da im objasnim. Samo trebaju upitati ako ih nesto zanima.
Boothroyd je napredan (savremen) menadzer koji zeli da su mu igraci na propisanom rezimu ishrane, ali Ellington posti ramazan. Tokom dana ne jede, niti pije. To je svakako dovelo do sukoba, ili? “Zapravo nije, jer mogu jesti i piti koliko zelim kad sunce zadje. Kad iftarim, unesem u sebe sve potrebne hranjive sastojke.“

“Ustanem takodje prije zore i jedem. Juutros sam ustao u 5 ujutro da bih klanjao, a prije toga sam jeo. Kad igramo utakmicu, ako smo gostujuci tim odnosno ako sam na putu, dozovljeno mi je ne postiti, ali to nadoknadim poslije, kad sam kod kuce.“Iskreno, post nije uticao na moju igru. Nisam sreo nikakve predrasude o svojoj religiji, niko me nije diskriminirao, mada su neki od mojih suigraca iz kluba dozivjeli rasnu diskriminaciju.”


Misionari u kopackama (muslimanski nogometasi)


Misionari u kopackama  (muslimanski nogometasi)

Neposredno pred početak Svjetskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj (2006. god.) u jednom italijanskom sportskom magazinu osvanuo je članak pod naslovom: Muslimanske nogometne zvijezde. U tom tekstu su redom spomenuti: Zinedin Zidan, Frank Riberi, Halid Bulahruz, Robin van Persi i Zlatan Ibrahimović. Autor članka ni u...

jednom dijelu tog, izuzetno interesantnog teksta, nije naveo dodirne tačke navedenih nogometaša i vjere uz koju ih veže. Drugim riječima, tekst je, na prvi pogled, bio više senzacionalističke naravi i, osim, bar djelimičnog muslimanskog prizvuka imena spomenutih nogometaša, nije postojao nijedan dodatni argument da se zaista radi o muslimanskim nogometnim zvijezdama. Početak Prvenstva pokazao je da se, ipak, nešto krupno valjalo iza brda. Pa, krenimo redom.

Zinedin Zidan

Zidan je bivši francuski nogometaš koji je potomak alžirskih imigranata. Za sebe je oduvijek tvrdio da je musliman, ali bez praktične manifestacije. Čini se da je i taj praktični dio, nakon okončanja karijere, došao na svoje. To je potvrdio i sam Zidan. On je vrlo blizak prijatelj s Muhamedom Junusom, dobitnikom Nobelove nagrade za mir, koga je lično i posjetio u Bangladešu. Da nije zaboravio svoje porijeklo govori i posjeta rodnom mjestu svojih roditelja u Alžiru. Usput je našao vremena i za susret s predsjednikom Alžira. U nogometu je osvojio sve što se moglo osvojiti, kako individualno, tako i timski. Mnogi smatraju da je njegova diskretnost i povučenost u islam (u francuskoj reprezentaciji) privukla još neke reprenzetativce, u prvom redu Tjeri Anrija.

Tjeri Anri

Nikada nije javno priznao da je musliman. Ali, ono što se može vidjeti na zelenom terenu i van njega dosta govori. Anri ne pije, ne puši, ne psuje, ne nosi zlatni nakit. Prije četiri godine usprotivio se odluci Francuske vlade o zabrani nošenja hidžaba u Francuskoj. Preporučuje ljudima da što više čitaju Kur'an i uče o islamu. Ne želeći dizati veliku pompu, za njegov islam znali su samo bliski mu saigrači i džematlije londonske džamije koji su ga prepoznali prilikom obavljanja džuma-namaza, još u vrijeme dok je nastupao za Arsenal.

To bi i ostalo njegova mala-velika tajna da nije, u nekoliko navrata, ne uspjevši sakriti osjećaje, nakon postinutog gola učinio sedždu zahvale Bogu. Mnogi smatraju i da njegov podignuti prst, nakon svakog postignutog gola, predstavlja očitovanje postojanja samo jednog Boga. Sve ono što je rečeno za Zinedina Zidana u vezi sa sportskim uspjesima gotovo u potpunosti važi i za Anrija.

Frank Bilal Riberi

Riberi je svima poznat po uobičajenoj dovi prije početnog udarca. Međutim, i prije nego je otišao u Tursku postao je bogobojazan musliman. Navijači Galatasaraja dali su mu nadimak Feraribery, zbog njegove brzine. On im je uzvratio osvajanjem turskog kupa. Pobjeđuju najljućeg turskog i gradskog rivala Fenerbahče sa 5:1. On postiže jedan gol i ostvaruje jednu asistenciju. Frank Bilal Riberi je nogometaš koji igra za francusku nogometnu reprenzetaciju a u okviru njemačke Bundeslige za Bajern iz Minhena.

Kada je imao samo dvije godine doživio je tešku saobraćajnu nesreću. Naime, automobil u kojem je bila njegova porodica direktno se sudario s kamionom. Riberi je pretrpio teške i ozbiljne povrede što je rezultiralo s dva velika ožiljka u donjem dijelu desne strane lica.

U izboru francuskog sportskog magazina Frans Futbal Riberi je dvije godine zaredom, 2007. i 2008., proglašavan za najboljeg francuskog nogometaša. On je proglašen i za najboljeg nogometaša u Bundesligi za sezonu 2007/08. Uspjeh i vrijednost nagrade je utoliko veća, ako se ima u vidu da je je Riberi tek drugi stranac, nakon Brazilca Ailtona (2003/04), koji je osvojio tu laskavu titulu. Oženjen je i ima dvije kćerke. Njegova supruga Wahiba je francuska državljanka porijeklom iz Alžira. Mnogi smatraju da je supruga odigrala najvažniju ulogu u njegovom prelasku na islam. Drugi, opet, smatraju da je, nakon što je čuo učenje i značenje veličanstvene kur'anske sure El-Fatiha, izjavio svoje prihvatanje islama, i to neposredno prije utakmice sa Švicarskom.

Riberi nije puno pričljiv, čak i kada se govori o islamu: "Kao dijete, gotovo sve svoje vrijeme proveo sam s muslimanima. To je moj izbor. Nitko me nije nagovorio da to uradim. Islam mi daje neophodni duševni mir. Islam je izvor moći za mene, na nogometnom terenu i izvan njega", kaže Riberi. "Moj život je bio težak, morao sa da pronađem nešto, neki izlaz i pronašao sam - islam."

Nikolas Anelka

Početkom juna 2007. Nikolas Anelka je boravio u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje je u džamiji Al-Wasl zvanično primio islam. Anelka je izgovorio, u prisustvu dvojice islamskih učenjaka, šehadet: ''Nema Boga osim Allaha, a Muhammed je Njegov rob i poslanik''. Njegovo zanimanje za islam počelo je 1999. kada je u jednoj školi u Trapesu, predgrađu rodnog mu Pariza, imao kontakte s muslimanima:'"Vjera muslimana me je zanimala. Kada sam bio u Trapesu, družio sam se s muslimanima i mnogo smo diskutovali.

Ljeti bismo ostajali do rano ujutro, provodeći noći u diskusiji o vjeri. Jedne noći, iznenada, bez najave, kao da me je pogodio grom. Sve ono što sam razumio u svojoj glavi, spustilo se u moje srce. I znao sam da me je Jedini odabrao da budem jedan od spašenih! Uzeo sam ime Bilal Abdusselam. Bilal, po abesinskom crnom robu kojem je islam dao čast da postane prvi mujezin, pobrisavši tako sve rasne razlike među čovječanstvom. Abdusselam znači rob Onog koji spušta selam - mir ...Islam mi je otvorio i razum i srce. Našao sam balans između tijela i duha. I našao sam mir...Onaj Koji Spušta Mir mi ga je darovao".

Anelka je trenutno napadač engleskog Čelzija. Najavio je da će uskoro preći u Mančester Siti, iz vjerskih razloga, jer su vlasnici tog kluba muslimani iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Intresantan slučaj u vezi s njim desio se dok je bio igrač madridskog Reala, kada je s tim klubom osvojio Ligu prvaka 2002. godine. Zbog tog uspjeha klub je bio pozvan na prijem kod pape Ivana Pavla II. Jedina dva igrača koja su odbila otići na prijem bili su Nikolas Anelka i Elvir Baljić, koji je tada takođe bio član Reala.

Frederik Omar Kanute

On je, vjerovatno, najbolji igrač španske Sevilje s kojom je dva puta zaredom osvojio Kup UEFA (2006. i 2007. godine). U klupskim prostorijama tog andaluzijskog kluba nalazi se i prostorija koja je namijenjena za obavljanje namaza i čije ključeve koristi samo Kanute. Kako je sponzor tog kluba bila tvrtka koja je promovisala internet-klađenje, Kanute je, iz vjerskih razloga, odbio da nosi dres na kome je pisalo 888.com. Matični klub mu je, poštujući njegova vjerska uvjerenja, dozvolio da nosi dres bez imena sponzora.

S druge strane, sponzor je opet tražio da Kanute nosi njihov logo na dresu a oni će, zauzvrat, finansijski pomagati lokalnu islamsku zajednicu, pa je, na kraju, i postignut taj kompromisni i u isto vrijeme kontroverzni dogovor između Kanutea, kluba i sponzora. U svjetskoj javnosti postao je poznat nakon što je kupio džamiju u Sevilji za 700.000 dolara jer joj je prijetilo zatvaranje nakon što je istekao ugovor o korištenju prostora u kome se ona nalazila.

Nekadašnji nogometaš Liona, Vest Hema i Totenhema, izdvojio je tu dolasrku vrijednost (nešto više od pola miliona eura) da bi brojni vjernici iz Alžira, Senegala i drugih zemalja, koji žive u Sevilji, imali mjesto gdje će nesmetano moći da obavljaju namaz. U katastarskim knjigama u Sevilji džamija i prostor uz nju su zvanično uknjiženi na ime Frederik Omar Kanute. Oženjen je i sa suprugom Fatimom ima dvoje male djece: Ibrahima i Iman.

Robin van Persi

Rođen je 1983 godine u Roterdamu. Trenutno igra za engleskog premijerligaša Arsenal i za nogometnu reprezentaciju Holandije. Oženio se Marokankom Bukrom sa kojom ima sina Šakila. Pod utjecajem svoje supruge je, prema mišljenju njemu vrlo bliskih osoba, prihvatio islam, dok drugi smatraju da je na islam prešao još u srednjoj školi družeći se s prijateljem muslimanom. O svom vjerskom stavu Robin van Persi se nikada nije decidno izjasnio.

O utjecaju supruge na holandskog reprezentativca možda najbolje govori sljedeća izjava: "Volim jesti brzu hranu i slatkiše, ali mi to supruga ne dozvoljava jer zna da to Arsen ne dopušta (trener Arsenala, op.a.). Od sportskih uspjeha treba izdvojiti osvajanje Kupa UEFA s Fajenordom (1992. godine), zatim osvajanje FA kupai Komjuniti Šilda s Arsenalom, te učešće u finalu Lige prvaka protiv Barselone prije tri godine. U novembru 2005. proglašen je za igrača mjeseca engleske Premijer lige.

Vedad Ibišević

Srbijanski komentator na popularnom sportskom kanalu Sport Klub nazvao ga je "Zmajem od Bosne" i mašinom za davanje golova koja se nije pojavila još od vremena Gerda Milera. Vedad Ibišević je bosanskohercegovački nogometaš koji igra kao napadač u njemačkom bundesligašu TSG 1899 Hoffenheim. S porodicom je 2000. godine otišao je u Švicarsku gdje je potpisao za FC Basel 1893. Međutim, njegova porodica napušta Švicarsku poslije samo deset mjeseci i odlazi u Sent Luis, Misuri, gdje se dokazao kao jedan od igrača koji najviše obećavaju.

Nakon samo jedne seniorske sezone (2002. god.) tamošnji nogometni savez proglasio ga je za jednog od 25 najboljih novaka. Tokom polusezone Vedad je pozvan u Evropu da igra za U-21 reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Na treningu ga je zapazio tadašnji trener Pari Sen Žermena, Bosanac Vahid Halilhodžić, koji ga je ubrzo i doveo u svoj tim. Početkom sezone Vedad je igrao vrlo malo te je otišao na posudbu u Dižon. U maju 2006. je potpisao trogodišnji ugovor s klubom Alemania iz Ahena, a u julu 2007. ga je kupio TSG 1899 Hoffenheim. Vedad Ibišević je sezonu 2008-09 započeo sjajno, postigavši dva gola u pobjedi protiv Enerži Kotbusa.

Bio je to i nagovještaj dosadašnjih 18 golova u 17 utakmica. U utakmici protiv Bajerna iz Minhena postigao je vodeći gol za svoj tim. Vedad, osim bosanskog, tečno govori engleski, francuski i njemački jezik. U Alemaniji je bio i prevodilac, tokom treninga, igračima koji nisu savladali njemački jezik. On je najbolje ocijenjeni igrač u jesenjem dijelu njemačkog prvenstva. Na drugom mjestu nalazi se Frank Bilal Riberi. Vedad Ibišević je ispostio cijeli ramazan u jeku bundesligaške sezone i bio je često viđan na teravih-namazu.

Erik Abidal

Na svako svoje putovanje, bilo da se radi o domaćim ili internacionalnim utakmicama, nosi Kur'an. "Moja vjera, moj islam, daje mi snagu i volju da izdržim napore koji treba da pomognu mom timu da bude što bolji"- kaže ovaj francuski nogometaš čiji su korijeni s Martinika. "Prihvatio sam islam s punim ubjeđenjem", izjavio je Abidal za magazin Pari Mač. Oženjen je Alžirkom. Uz ime Erik dodao je i ime Bilal. Rođen je u Lionu 1979. godine. Abidal trenutno igra u španskoj Barseloni. Dok je igrao za Lion, smatran je jednim od najboljih odbrambenih igrača u francuskoj ligi. S Lionom je osvojio tri titule prvaka Francuske: 2005., 2006. i 2007. i, svi su izgledi da će to učiniti i sa Barselonom, u španskom prvenstvu.

Mahamadou Diara

Igra u kraljevskom klubu iz Madrida na poziciji odbrambenog igrača, kao i za nacionalnu reprenzetaciju Malija. S Realom je imao mali konflikt zbog posta u toku ramazana, pa je na kraju napravljen kompromis da Dijara posti sve dane osim subotom ili nedjeljom kada Real igra utakmice domaćeg prvenstva. Sličan dogovor je napravio i Kolo Ture iz Arsenala, koji ne posti samo ako Arsenal igra protiv Mančester Junajteda, Čelzija ili Liverpula. "Protiv Totenhema sam postio", izjavio je odbrambeni igrač Arsenala, što dovoljno govori, koliku snagu i respekt za Arsenal predstavljaju komšije iz Londona.


Kuca izgorjela do temelja, samo Kur'an ostao netaknut


Kuca izgorjela do temelja, samo Kur'an ostao netaknut

Kuća izgorjela do temelja, samo Kur'an ostao netaknut

Nakon požara u zeničkom selu Radinovići... 26.02.2009. 11:14.. U zeničkom selu Radinovići, dvadesetak kilometara od grada, požar je prošle sedmice u potpunosti uništio kuću Šabana Karalića. Šestočlana porodica, ionako slabijeg materijalnog stanja, ostala je bez igdje ičega....

- U potpuno izgorjeloj kući vatre je bio pošteđen samo Kur'an, star više od pedeset godina. Kada se sve smirilo, prišli smo zgarištu i vidjeli da iz hrpe obrušenog i u međuvremenu napadalog snijega, viri Kur'an časni. Nijedan harf nije izgorio, vatra je dotakla samo korice - kaže nam Karalić.

Porodica se skrasila kod Šabanovog brata Ramiza, a prvi im je u pomoć priskočio, nakon što je vijest o požaru objavljena na lokalnim medijima, poslanik Parlamenta FBiH iz Zenice Jasmin Duvnjak.


20 kratkih zanimljivosti o islamu


20 kratkih zanimljivosti o islamu

¤ Zeni muslimanki je zabranjeno da skida hidzab (ili nikab) pred ocuhom svoga muza
¤ Ucenje sure "Ja´sin" mrtvima za pare nema nikakvog osnova u serijatu
¤ Sadaka uvećava imetak i donosi nafaku, te gasi grijehe kao što voda gasi vatru
¤ Muslimanu je dozvoljeno da upotrjebi laz kako bi preko nje pomirio dva zavadjena
muslimana
¤ Covjek svojom dovom moze promjeniti svoju sudbinu

¤ U islamu je zabranjeno naricanje i jadikovanje za umrlim
¤ Meleki svakodnevno čine dovu za davaoca sadake
¤ Pokudjeno je muslimanu-muskarcu da obavlja malu nuzdu stojeci
¤ Dova između ezana i ikameta se ne odbija
¤ Jedina stvar za kojom ce dzenetlije zaliti je provedeno vrijeme na dunjaluku u kojem nisu velicali Allaha

¤ Najviše ljudi koji će ući u džennet bit će zbog bogobojaznosti (takvaluka) i lijepog ahlaka
¤ Muslimanu je dozvoljeno da se rukuje sa svojom punicom
¤ Prvo za sto ce covjek biti pitan na Sudnjem danu je namaz, pa ako mu namaz bude valjan bice mu dobra i druga djela
¤ Allah je milostiviji svojim robovima vise nego sto je majka milostiva prema svome djetetu
¤ Ko bude klanjao sabah – namaz, taj je pod zaštitom Allaha dželle še'nuhu

¤ Allah, swt, voli one koji se grijeha klone i koji se mnogo ciste
¤ Muslimanima je pokudjeno da spavaju na stomaku
¤ Nece uci u Dzennet onaj koji prekine veze sa svojom rodbinom
¤ Poslanik, saws, je prokleo onoga ko zeli da iskvari sliku zene kod covjeka
¤ Sura "Mulk" ce se zauzimati (sefa'at ciniti) za onoga ko je bude ucio, sve dok mu ne bude oprosteno


Titiz i Dzomet


Titiz i Dzomet

Hetty Green je bila najbogatija i ujedno najskrtija zena na svijetu. Zvali su je i "vjestica sa Wall Street-a". Godine 1856., kada je imala 21 godinu, njeno bogatstvo je iznosilo 7 miliona americkih dolara. Medjutim, to joj nije pomoglo da izmjeni svoju skrtu cud, pa se hranila u najjeftinijim restoranima za 15 centi.

Nikada, za njena zivota, nije vidjena u drugoj odjeci, osim u crnoj haljini. Jednom je izgubila 2 centa i provela je cijelu noc trazeci ih. Najgora stvar koja se desila je ta kada je njen sin Ned pao i slomio nogu odbila je da plati ljekara i provela je sate trazeci jeftinu medicinsku pomoc. Na kraju su njenom sinu morali amputirati nogu.

Valjda je mislila jadnica svoj imetak ponijeti sa sobom. Kada je umrla 1916. godine, ostavila je iza sebe 100 miliona dolara, sto bi danas iznosilo 9,3 biliona. Sa tim parama je njena kcerka napravila bolnicu.

"Neka oni koji škrtare u onome što im Allah iz obilja Svoga daje nikako ne misle da je to dobro za njih; ne, to je zlo za njih. Na Sudnjem danu biće im o vratu obješeno ono čime su škrtarili, a Allah će nebesa i Zemlju naslijediti; Allah dobro zna ono što radite." (Ali 'Imran, 180)

Sada slijedi primjer koji je susta suprotnost gore navedenom a radi se o jednom sazaljivom i darezljivom covjeku, muslimanu iz arapskih zemalja.

Jednom je jedan covjek, na svom radnom mjestu, zadobio veliku bol u grudima, zbog cega su ga njegove kolege odmah odvezli u bolnicu. Kada je doktor izvrsio pregled njegovog srca, uvidio je ozbiljnu gresku na njegovom srcu i rekao mu da se mora pod hitno operisati. Ovaj covjek je zamolio doktora da mu da dva dana da obidje svoju porodicu, jer mozda ce mu to biti posljednje... Doktor mu je to odobrio i opomenuo da nakon dva dana mora odmah da se vrati. Ovaj covjek je bio sa svojom porodicom citav prvi a drugi dan je otisao u prodavnicu da se namiri svojoj porodici.

Cekao je u redu da naplati ono sto je odabrao pa je cuo kako zena koja je bila ispred njega, rece trgovcu: "Izvagaj mi 200 grama mesa?" A on (bolesnik) joj rece: "Subhanallah, zasto samo 200 grama! Zasto ne vise?" A ona mu rece: "Ja sam samohrana majka i imam cetvero djece i siromasni smo... ali sam skupila malo para i odlucila da kupim djeci malo mesa." On zatim rece onom trgovcu da izracuna koliko ce da kosta da ova zena svaki dan u toku mjesec dana dolazi i uzima po 3 kile mesa a da on to odmah plati.

Ona mu na to rece: "Allah te blagoslovio, zaista nam nije potrebno toliko mesa!" A on rece: "Dobro onda, izracunaj po jednu kilu." Trgovac je to izracunao a ovaj covjek je to odmah platio.

Kada se vratio u bolnicu radi operacije srca, dokor je htio prvo da pogleda njegovo srcu u slucaju da se nesto promjenilo. Kada je ugledao da na njegovom srcu nema nikakve greske, upitao ga je: "U kojoj si se ti bolnici lijecio?"


Dvadeset kratkih zanimljivosti o islamu


Dvadeset kratkih zanimljivosti o islamu

'
* Onaj ko zavede tudju zenu ne pripada vise nama (muslimanima)
* Ko tri puta zamoli za Dzennet, Dzennet ce za njega zamoliti: "Boze, uvedi ga u Dzennet!"
* Najbolji namaz, poslije farzova, je nocni namaz (pogotovo u zadnjoj trecini noci)
* Nema vjere onaj, od cije zlobe nije miran njegov komsija
* Meleki se cude muslimanu koji prodje pored muslimana a da ga ne poselami

* Ko tri puta zamoli spas od Dzehennema, Dzehennem ce za njega zamoliti:
"Boze, spasi ga od Dzehennema!"
* Ko muslimanu odbrani cast, njemu ce Allah, na Sudnjem danu, odbraniti lice od vatre
* Kur'an treba uciti uljepsanim glasom, biti pod abdestom i okrenut prema kibli
* Muslimanu nije dozvoljeno izbjegavati svoga brata vise od tri dana kada se posvadjaju
* Allah, svt, je preci da se od Njega insan vise stidi nego od ljudi

* Najbolji ljudi su oni koji dugo zive i uz to dobra djela cine
* Covjeku koji oprasta, Allah jos vise povecava ugled
* Kome Allah hoce dobro, stavi ga na iskusenje
* Ko lijepo uzme abdest te klanja dva rekata i zamoli Allaha za
kakvu potrebu, Allah ce mu je, prije ili kasnije, ispuniti
* Sumnjicenje je najlazniji govor

* Allah pomaze covjeku, sve dok on pomaze svome bratu (muslimanu)
* Bilo je stotinu i dvadeset hiljada vjerovjesnika, a od toga 313 Poslanika
* U pogledu imana, najkompletniji su oni vjernici koji imaju najljepsu narav
* Zabranjeno je prolaziti ispred covjeka koji je na namazu
* Covjeku je pokudjeno da prica dok obavlja nuzdu (nalazi se u kupatilu)


Put do nauke...


Put do nauke

- "Ko krene na put nauke, Allah mu olaksa put do Dzenneta."
- Allah kao Gospodar svjetova svjedoci da nema boga sem Allaha, zatim to svjedoce meleki kao stanovnici nebesa a kao stanovnici Zemlje to svjedoce uceni.
- Kad ti dodje lijepa misao, to je od Allaha preko meleka, a kad ti dodje ruzna misao, to je od sejtana.
- Islam ne dolazi u kontradiktornost sa naukom, niti je Islam odbacije.
- Ima ljudi koji nisu za fakulteta ali ih zato nista ne sprjecava da otvore knjigu i citaju i nauce.(Ne bi ih trebalo nista sprijeciti)

- Znanje ima tri stepena: Pamet - kao nesto urodjeno, znanje - koje se trudom stice i mudrost - koje dolazi vremenom ali prije svega druzenjem s Kur'anom.
- Umisljenost, oholost i zavist su opasnosti od kojih se trebaju cuvati uceni.
- Mudrost je iznad pameti i znanja: "Kome bude data mudrost, dato mu je dobro veliko." (Kur'an)
- Nekada je mudrost presutiti.
- Sanjanje Kur'ana ukazuje na mudrost.
- Islam je zapoceo sa iqre, uci, citaj, proucavaj.
- U vecini slucajeva u Kur'anu se prvo spominje sluh pa onda vid.
- Djetetu se vec oko 6-og mjeseca (u stomaku majke) aktivira culo sluha.
- Sve sto je u svemiru krece se i ne dolazi do nereda i tako slave Allaha: "Nit’ Sunce može Mjesec dostići nit’ noć dan prestići, svi oni u svemiru plove." (Ja sin, 40)
- Zeljezo je spusteno i ono nije zemaljskog porijekla: "a gvožđe smo stvorili, u kome je velika snaga i koje ljudima koristi..." (Al hadid, 25) (Tacan prevod je "spustili")
- 75% covjekovog tijela je voda a isto tako je 75% zemaljske kugle - voda.
- NASA je otkrila da se Mjesec nekada raspolovio: "Bliži se Čas i Mjesec se raspolutio!" (Qamer, 1)

- Period od 10 godina i njegovu vrijednost najbolje cijeni covjek koji je bio u braku 10 godina pa se nakon toga razveo.
- Period od 4 godine i njegovu vrijednost najbolje cijeni student koji je studirao na fakultetu.
- Period od jedne godine i njegovu vrijednost najbolje cijeni ucenik koji je ponavljao godinu.
- Period od jedne minute i njegovu vrijednost najbolje cijeni onaj koji je zakasnio na autobus, jer je samo jedan minut zakasnio.
- Period od jedne sekunde i njegovu vrijednost najbolje cijeni atleticar koji je osvojio tek drugo mjesto zbog jedne sekunde.
- Period od jedne stotinjke i njegovu vrijednost najbolje cijeni trkac na 100 metara, jer je zbog jedne stotinjke kasnjenja osvojio tek drugo mjesto.


Dvadeset kratkih zanimljivosti o islamu

Dvadeset kratkih zanimljivosti o islamu

¤ Namaz osmorice u dzematu bolji je kod Allaha od stotinu pojedinacnih namaza
¤ Zeni nije dozvoljeno da pusta nekog u kucu, bez muzevog dopustenja
¤ Onaj ko se ozeni uz mehr (vjencani dar) koji nema nemjeru isplatiti je bludnik
¤ Oni koji se druze sa Kur'anom, u drustvu su sa Allahom i svitom Njegovih probranika (meleka)
¤ Muslimani i muslimanke trebaju brijati stidna mjesta, i uklanjati dlake ispod pazuha

¤ Ko prekida rodbinske veze, s takvim Uzviseni Allah prekida vezu
¤ Najpreci nam je onaj komsija cija su nam vrata najbliza
¤ Ko se ponizi pred Allahom, Allah, svt, ce takvog uzdici medju ljudima
¤ Covjeku je dovoljno zla da mrzi svoga brata - muslimana
¤ Onome ko bude prisluskivao druge, Allah ce na Sudnjem danu, usi zaliti olovom

¤ Allahovu ljubav zasluzuju oni koji se radi Njega ispomazu
¤ Kada covjek, u odsustvu svoga brata-muslimana, za njega uputi dovu, melek kaze: "I tebi isto to" (a dova meleka se ne odbija)
¤ Zabranjeno je puhati u vrucu hranu da se ohladi
¤ Obavezno je ugostiti gosta tri dana, a sve poslije toga je sadaka
¤ Pokudjeno je odbiti primiti poklon od nekog, i ne odazvati se na jelo kada bude ponudjeno

¤ Pokudjeno je putovati sam nocu, jer da ljudi znaju kakvo je to zlo, nikada to ne bi radili
¤ Allah je prokleo muskarca koji oblaci zensku odjecu i zenu koja oblaci musku
¤ Kada covjek oblaci obucu treba poceti sa desnom nogom, a kada se izuva poceti sa ljevom
¤ Allah, dz.s., je darezljiv i voli da vidi kod ljudi darezljivost
¤ Covjek ne smije svojoj zeni braniti da ide u dzamiju

I na kraju jedna lijepa dova:

"Allahumme eini ala zikrike ve sukrike ve husni ibadetike" - "Allahu, pomozi mi da te sto vise spominjem, da Ti sto vise zahvaljujem, i da Ti sto ljepse robujem!"


Da li ste znali?

Da li ste znali?

1- Da li ste znali da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio spavanje pod abdestom i kazao da melek donosi savalat na osobu koja zanoći čista, kada god se prevrne i probudi iz sna?! Hadis je zabilježio imam Ibn Hibban, br.1051, a njegovu vjerodostojnost je potvrdio šejh Albani...

2- Da li ste znali da je Božiji Poslanik kazao da osoba koja zanoći čista -pod abdestom- da se njegova dova prima kada god da se probudi u toku noći, bez razlike da li tražio nešto od dunjalučkih ili ahiretskih potreba. Hadis o tome je zabilježio imam Ahmed u Musnedu i Ebu Davud u Sunenu br. 5042, a njegovu vjerodostojnost je potvrdio šejh Albani.

3- Da li ste znali da je lijepo da čovjek prije spavanje donese čvrsto odluku da će ustati na noćni namaz, pa ako bi se desilo da ne ustane imat će nagradu kao da je ustao?! Zbog riječi Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ˝Ko legne u postelju i čvrsto odluči da će ustati na noćni namaz, pa prespava, biće mu upisano ono što je namjeravao, a njegovo spavanje je sadaka njemu od njegovog Gospodara.˝ Hadis je zabilježio imam Ibn Madže, br.1344, a njegovu vjerodostojnost je potvrdio šejh Albani.

4- Da li ste znali da je šejhul-islam Ibn et-Tejmijje zastupao mišljenje da je dozvoljeno ženi u hajzu da uči Kur´an, ako se boji da će zaboraviti nešto od onoga što je znala napamet i da nije ispravno zabranjivati ženi u hajzu učenje analogno zabrani džunupa, jer džunupluk je nešto čega se čovjek može riješiti kada on hoće dok to nije slučaj sa hajzom?!

5- Da li ste znali da čovjek ako iz navike kaže ˝ne Allaha mi˝ ili ˝da Allaha mi˝, ne želeći time zakletvu, nije obavezan da se iskupljuje za tu zakletvu na osnovu riječi Allaha dž.š.: ˝Allah vas neće kazniti ako se nenamjerno zakunete˝? (El-Bekara, 225)

6- Da li ste znali da po konsenzusu islamskih učenjaka nije dozvoljeno zaklinjanje sa bilo čime osim Allahom ili nekim od Njegovih svojstava?! Dokaz tome su riječi Božijeg Poslanika: ˝Ko se bude zaklinjao neka se zaklinje Allahom ili neka šuti˝.

7- Da li ste znali da ako se čovjek zakune, a zatim odmah nakon toga kaže ´inšallahi´ želeći time izuzimanje od zakletve, a ne blagoslov, pa prekrši tu zakletvu nije obavezan da se iskupljuje za nju?! Dokaz tome su riječi Božijeg Poslanika: ˝Ko se zakune, a zatim kaže ´inšallahi´ ne može prekršiti zakletvu˝.

8- Da li ste znali da je dozvoljeno čovjeku da izdvoji iskup za prekršenu zakletvu, nakon što prekrši zakletvu, a također je dozvoljeno izdvojiti iskup prije kršenja zakletve, a zatim prekršiti zakletvu? Dokaz tome su riječi Božijeg Poslanika: ˝Kada se neko zakune, pa vidi nešto drugo bolje od toga, neka uradi to što je bolje, a zatim neka se iskupi za prekršenu zakletvu˝. U drugoj predaji ovog hadisa je došlo: ˝Neka se iskupi za zakletvu, a zatim neka prekrši zakletvu˝.

9- Da li ste znali da se nije dozvoljeno zaklinjati mushafom, jer mushaf znaci ono sto je napisano od Allahovog govora, docim dozvoljeno nam je da se zaklinjemo Kur'anom, zato sto je Kur'an Allahov govor. (Nije ogranicen samo na pisanu formu u jednoj knjizi)

10- Da li ste znali da šejhul-islam Ibn et-Tejmijje zastupao mišljenje da se sehvi-sedžda čini prije selama ako se nešto oduzelo od namaza, a poslije selama ako se nešto pridodalo namazu i smatrao je da je u slijeđenju tog mišljenja rad po svim hadisima koji su došli u poglavlju sehvi-sedžde?! To je također bio stav malikijske pravne škole.

Dvadeset kratkih zanimljivosti o islamu


Dvadeset kratkih zanimljivosti o islamu

¤ Ko posjeti bolesnika, sjedi u dženetskom perivoju, a kad ustane odredi mu se 70 hiljada meleka koji salavat na njega čine sve do noći
¤ Zeni na namazu trebaju biti pokrivena stopala
¤ Ko prouci Kul-huvallahu ehad deset puta, Allah ce mu u Dzennetu sagraditi dvorac
¤ Kada se sretnu dva muslimana i rukuju, sa njih spadaju manji grijesi
¤ Najbolja muslimanska kuća je ona u kojoj se čini dobročinstvo prema siročetu

¤ Ko muslimanu oprosti njegovu pogrešku, Allah će mu na Kijametskom danu oprostiti njegovu
¤ Ljudi su Allahovi štićenici; najbliži Allahu su oni koji su najkorisniji Njegovim stićenicima
¤ Kome Ahiret bude glavna preokupacija, Allah ce mu dati zadovoljstvo u njegovom srcu
¤ Najbogatiji covjek je onaj koji je zadovoljan sa onim sto mu je Allah, swt, dao
¤ Meleki se natjecu oko zapisivanja boravka ljudi u dzamiji izmedju namaza

¤ Ko sramoti i prebacuje svome bratu neki grjeh, nece umrjeti dok on taj grjeh ne ucini
¤ Sadaka ucinjena siromahu jeste obicna sadaka, a sadaka ucinjena svojoj rodbini dvostruka je sadaka
¤ Ko se ne interesuje za stanje muslimana taj nije od njih
¤ Ko hoće da ima lijep spomen iza sebe i da mu se poveća opkrba, neka čuva rodbinske veze
¤ Najviše ljudi koji će ući u džennet bit će zbog bogobojaznosti (takvaluka) i lijepog ahlaka

¤ Ko popuni prazninu (u saffu) Allah mu sagradi kuću u Džennetu
¤ Ko zamoli za cednost, Allah ce mu dati da bude cedan
¤ Velika nagrada ide uz veliku nedacu (iskusenje)
¤ Osobi koja je dzunub i zeni sa mestruacijom je zabranjen ulazak u dzamiju i ucenje iz Kur'ana
¤ Muslimanu nije dozvoljeno da zaplaši drugog muslimana

Rekao je Osman r.a. (treci halifa) : " Onaj ko obavlja pet vakata namaza, ko ih klanja u njihovo vrijeme, vlasnik je devet blagodati :

1. Allah swt ga voli
2. Tijelo mu je zdravo
3. Meleki ga cuvaju
4. Kuca mu je zasuta bereketom
5. Lice mu postaje poput lica dobrih
6. Allah swt mu smeksava srce
7. Kao svjetla munja ce proci Sirat cupriju (most na Sudnjem danu ispod kojeg je vatra)
8. Allah swt ce ga spasiti od vatre
9. Komsije su mu ljudi bez straha i tuge

Islamske Zanimljivosti
23.02.2009.

Islamske Knjige


Zena i ukrasavanje


Zena i ukrasavanje

Želja za uljepšavanjem i ukrašavanjem je prirodna i urođena stvar kod žena. I Šerijat, također, traži od žene da se uljepšava i ukrašava svome mužu. Da nije tog uljepšavanja i vođenja brige o svome izgledu, kako unutarnjem tako i spoljašnjem, ne bi čovjek imao potrebu za ženom. Međutim, žena vjernica treba da zna da je...

ummet kojem ona pripada središnji ummet, umjereni narod u svemu: „I Mi smo vas tako učinili središnjim, umjerenim narodom.“ (Prijevod značenja El-Bekara, 143.) Zbog toga i žena vjernica treba da bude umjerena i u samom ukrašavanju i uljepšavanju. Ne smije to zapostaviti, ali ni pretjerivati u tome. Allah, subhanehu ve te'ala, je rekao: „Reci: 'Ko je zabranio Allahove ukrase, koje je On za robove Svoje stvorio, i ukusna jela?' Reci: 'Ona su za vjernike na ovom svijetu, na onom svijetu su samo za njih.'“ (Prijevod značenja El-E'araf, 32.) Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: „Uistinu je Allah lijep i voli ljepotu.“ (Muslim, 131; Ahmed, 3600.)

Muslimanka mora voditi računa o svome izgledu, ljepoti i ukrašavanju -kada nisu u pitanju ljudi koji su joj strani- zbog sljedećeg:
● Čednosti njenog supruga, jer, ukoliko se žena ne bi uljepšavala i ukrašavala svome mužu, on bi vrlo lahko mogao da potraži one koje se uljepšavaju, tj. da posegne za haramom, naročito ako je slabog imana. Nažalost, naći ćemo da većina žena ne poznaje uljepšavanje i ukrašavanje osim pri izlasku iz kuće. A što se tiče njenog izgleda u kući, pred svojim suprugom: neuredne je kose, odjeća joj miriše na dim ili plin, miriše joj na hranu, koža na licu i rukama ispucala, prstenje -ako ga je i stavila- zamazano je. Zbog ovakvog izgleda žena se kori. Na njoj je da se približi srcu svoga muža s njemu najljepšim bojama i najdražim mirisima. On je preči na to od svih drugih.

● Kako ne bi bila povod odbijanja žena koje pristupaju islamu, a vole ukrašavanje i uljepšavanje, jer, treba imati na umu da žene koje nisu živjele islamom, koje nisu prakticirale islam, vole da se uljepšavaju i ukrašavaju, pa, kada prihvate islam i vide neku od muslimanki koje su zapostavile svoj izgled mogu pomisliti da islam traži od njih takav odnos prema svom tijelu i izgledu, a vjera islam je daleko od takvog ponašanja. To, žena muslimanka mora imati na umu, kako ne bi svojim postupcima odvratila druge od islama.

Ograničenja pri ukrašavanju

Dakle, islam ne zabranjuje ženi muslimanki uljepšavanje i ukrašavanje. Ne zabranjuje joj oblačenje lijepe odjeće. Kako da se suprostavi prirodnosti?! A i islam je prirodna vjera. Čuvaj se da tvoj postupak ne bude haram ili da ne vodi haramu, a sve ostalo možeš činiti. Dakle, tvoje ukrašavanje ima nekakva ograničenja, pa ih upoznaj ovom prilikom:

● Vid tvog ukrašavanja ne smije biti od onih vidova koji su zabranjeni Šerijatom, poput čupanja obrva ili produžavanja kose drugom, tuđom kosom i sl.

● Prilikom ukrašavanja se ne smiješ poistovjećivati s nevjernicama.

● Ne smiješ se poistovjećivati s muškarcima.

● Takvo ukrašavanje i odijevanje ne smije štetiti tvome tijelu.

● Tvoje ukrašavanje ne smije biti prepreka nekom od šerijatskih propisa poput laka na noktima koji spriječava dolazak vode prilikom uzimanja abdesta, ili poput provođenja velikog dijela vremena prilikom ukrašavanja, trošenja velike količine novaca u tu svrhu, opčinjenost i zadivljenost svojim izgledom sjedeći i ukrašavajući se pred ogledalom što može biti povod i prilika džinskom napadu, čestog otkrivanja stidnog mjesta usljed čega se gubi stid od meleka i usljed čega, također, može doći do džinskog napada, odgađanja jacije namaza kako se ne bi saprala šminka i sl.

● Ne smiješ biti upadljiva i prepoznatljiva po svojoj odjeći, jer takva odjeća „libasu šuhre“ je strogo zabranjena. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: „Ko obuče upadljivu odjeću, Allah će ga zaodjenuti upadljivo poniženom odjećom na Sudnjem Danu, a zatim će njime u takvoj odjeći potpaliti Vatru.“ (Hadis je dobar: Ebu Davud, 3511; Ibnu Madže, 3596; Ahmed, 5406.)
Ovo je bilo nekoliko ograničenja i uvjeta prilikom ukrašavanja i uljepšavanja. Allaha, subhanehu ve te'ala, molimo da nas okoristi spomenutim. Njemu Uzvišenom neka je hvala i neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika.

Muslimanka - zasticeni biser


Muslimanka - zasticeni biser

1. Da li ste ikad vidjeli kako dragulj izgleda? Zbog čega ga ljudi vole a to je u suštini samo komad kamena? To je zato što nema svako priliku da ga vidi niti da ga ima u rukama izuzev što neće platiti veliku cijenu.

Slično je i sa ženom – zabranjeno je muškarcu da je vidi ili da je dodirne, kako je ne bi obeščastio i oskrnavio njenu vrijednost. Ona je kao netaknuti (čisti) dragulj, na kojeg utiče i najmanji dodir.

2. Da li ste ikad vidjeli kako se ruža osuši, vene i gubi svoj sjaj ako se previše dodiruje? Na isti način, zabranjeno je prilaziti ženi izuzev kroz propisanu vezu u braku. I ko god pokuša da joj priđe van toga – nezakonito – dobija žestoku kaznu smrću.

3. Da li znate koja je kazna za muškarca koji prekrši obećanje braka i vara ženu? Njegova kazna je smrtna kazna, jer je pronevjerio emanet dat dragulju koji je sa njim i jer je uz to povrijedio prava drugih.

4. Da li ste ikad da neki dragi kamen traži osobu kojoj će biti dat? Slično je i sa ženom, poput dragog kamena, ona je ta koja se traži, ona nije tragalac. Dužnost je postavljena na muškarca da prosi za njenu ruku. A ako se ona složi, onda on njoj poklanja vjenčani dar (mehr) i nešto iz svog imetka.

5. Razmislite malo o nekom vladaru, predsjedniku, glavi države – ako bi svako mogao da priča sa njim i da bude u njegovom prisustvu, onda bi ljudi počeli gubiti poštovanje prema njemu, ne bi imao onakav prestiž i status koji je imao prije među ljudima oko njega. Za Islamsko društvo, žena je kraljica. Ne posjeduje svako pravo da može da joj priđe i priča sa njom direktno i bude u njenom prisustvu. To je nešto što je dozvoljeno samo određenim osobama.

6. Uzvišeni Allah je stvorio muškarca sa jačim tijelom da bi mogao da zarađuje za svoj opstanak, čak i u teškim okolnostima. A to je tako da bi mogao obezbjediti i ono što je potrebno njegovoj ženi i djeci. Sto se tiče žene, onda je stvorena kao jedno nježno, ljubazno i osjetljivo biće, kako bi mogla da odgaja buduće generacije. Dakle, muškarac izlazi vani i radi sa materijom, dok žena radi sa ljudskim bićima, odgajajući djecu.

7. Sta mislite šta bi se desilo kad bi se jedan lav i jedna gazela našli na jednom mjestu? Da li bi mogli zajedno da žive? Očigledno ne! Na sličan način, potrebno je da muškarac drži određeno odstojanje od žene, za njen sopstveni interes. Ona jeste lijepa i atraktivna ali i slabija od muškarca. Dakle, jači bi nadvladao slabijeg, i on bi mogao da povrijedi njenu čast – čak i bez njene volje.

8. Žena koja obavlja posao ravan poslu muškarca ima pravo na platu i dobija platu koliku dobija i muškarac.

9. Ženi je dozvoljeno da radi na bilo kom radnom mjestu, za koji je ona sposobna, sve dok je to saglasno sa njenom prirodom.

10. Božanska objava se obraća ženi, kao i muškarcu, propisujući određene obaveze za koje će biti nagrađena u istoj mjeri kao i muškarac.

11. Žena je izuzeta iz nekih vjerskih obreda za vrijeme postnatalnog krvarenja (nifas) kao i za vrijema menstruacije (hajz), jer je u ovim stanjima ona slabija nego uobičajeno, pa je u potrebi za više odmora i opuštanja.

12. Ukoliko žena umre prilikom porođaja, nagrada su joj najviši stepeni u Džennetu.

13. Osoba koja bude ubijena braneći svoju, ženu, ćerku ili sestru će takođe biti nagrađena najvišim stepenima Dženneta.

14. Dozvoljeno je ženi da traži razvod ukoliko njen muž nije ispunio njena prava u braku.

15. Ima li ljudskom biću išta vrijednije od njegovog života? Uistinu, Muslimanu su čast i dostojanstvo žene vrijedniji, dragocjeniji i važniji od njegovog sopstvenog života.

16. Ženi je dozvoljeno da se ponovo uda za koga hoće, u slučaju da se razvede od muža ili postane udovica.

17. Ako žena posjeduje imetak, ima puno pravo i slobodu da ga koristi na halal način bez ičije dozvole (oca, muža ili drugih).

18. Žena ima pravo na udio u nasljedstvu nekog njenog bližnjeg, u slučaju njegove smrti, bez obzira na to da li je on njoj svojom voljom ostavio nešto od svog nasljedstva.

19. Obaveza je muškarca da troši svoj imetak na one o kojima on treba da se brine, uključujući majku, ženu ili kćerku, pa čak i da on to sam ne želi.

20. Sto se tiče pažnje i brige od strane djece, majka ima više prava od oca, i to tri puta.

22. Ko god žudi za Džennetom neka zna da je Džennet od nogama majki, za one koji se trude da zadovolje svoje majke.

23. Ko god ima kćerke i ophodi se lijepo prema njima, biće zaštićen od vatre Džehennema.

24. Poslanik Allaha, neka je salavat i selam na njega, je u vezi sa ženama, Muslimane ovako savjetovao:Lijepo se ophodite prema ženama. Takođe je rekao: Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.I rekao je: “Prema ženama su velikodušni i pažljivi samo plemeniti ljudi, a žene ponizuju i zlostavljaju samo oni koji su loši i niske naravi."

Maniri žene kad izlazi iz kuće


Maniri žene kad izlazi iz kuće

• Hidžâb (siroka i neprozirna odjeca, neupadljive boje i niukom slucaju u hlacama)
• Ne korištenje parfema.
• Lagahan hod, na takav način da se zvuk njenih cipela ne čuje, Allâh (Ta’âlâ) kaže: “…I neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju." [1]

• Ako ide zajedno sa sestrom dok se u blizini nalaze muškarci, neka ne priča sa njom, što ne znači da je ženski glas avret, ali je moguće da njihov glas odvede muškarce u fitnu (kako je ruzno kad ides ulicom i na velikoj daljini cujes kako se pokrivene muslimanke smiju i glasno pricaju - svrha pokrivanja muslimanke je da ne izaziva paznju na sebe, stoga prema tome treba prilagoditi i svoje ponasanje kada se izlazi van).

• Da traži dozvolu od svog supruga, ako je udata.
• Ako se uputi na razdaljinu koja se podrazumjeva kao putovanje, da ne izlazi osim sa mahremom.
• Da se ne miješa sa muškarcima.

• Da je obdarena stidom.
• Da spušta pogled.
• Da ne skida svoju odjeću, ako bi to značilo razotkrivanje (tijela), jer zaista je Poslanik (salallahu alejhi we sellem) rekao: ”Svaka žena koja odloži odjeću u nekoj drugoj kući sem kuće svoga supruga, je zaista otkrila Sutru između nje i njenog Gospodara.”

Savjet sestrama


Savjet sestrama

Ulazeci, skoro, u jednu prodavnicu vidjeh jednu muslimanku sa hidzabom na glavi, ali cuda li velikog, na nogama je imala zategnute helanke. Pomislih: "Boze moj dragi, nasta ce ovo izaci." Kad god insan pomisli da ne moze biti gore, odnosno da se jedna muslimaka sa hidzabom ne moze losije obuci, iznova se uvjeri da...

ima gore. Zaista se covjek moze svasta nagledati, hodajuci ovim dunjalukom, kod pojedinih sestara muslimanki. Vjerovatno smo mnogi bili u prilici da vidimo muslimanke sa hidzabom na glavi, a zategnute hlace ima na sebi ili majica kratkih rukava, ili vidis ima se hidzab, a pola se kose vidi, ili se hidzab tako nekako priveze da se usi i vrat vide, zatim obuce se nekakv duzi mantil, ali se ne sapne pa se vide i hlace, kais, maica ispod itd. . Da ne govorimo o jako izrazajnim i upadljivim bojama odjece, te prekomjernom sminkom na licu kada se izlazi vani.

Postovano sestro, zaista nije namjera sa ovim tekstom da se neko ismijava, omalovazava, potcjenjuje ili proziva, nego samo pokusaj da se ukaze na pogreske koje, kad se nadju, prave izigravanje i ismijavanje vjere islama.

Uistinu je velika stvar u danasnje vrijeme staviti hidzab ili nikab ne glavu, jer na automatski nacin skrece se paznja na sebe u ovim nemuslimanskim sredinama u kojima mnogi zivimo. Ja se sjecam, kad sam se ozenio i kad bi u pocetku braka izasao sa suprugom vani, kako su ljudi gledali u moju zenu zbog hidzaba koji nosi. Cak mi je bilo malo nelagodno, dok nisam sam sebi rekao: "Sram te i stid bilo, zar nisi trazio zenu sa hidzabom i zar se stidis svoje vjere i onoga sto vam je vas Gospodar naredio!"

Cjenjena sestro, kada ti je se vec Uzviseni Allah smilovao, olaksao i omilio nosenje hidzaba i kada si savlada sve prepreke oko sebe, pa si stavila tu krunu cestitosti na svoju glavu, onda se potrudi da to bude u potpunosti ispravno i da tvoja ostala odjeca ne odudara od tvog hidzaba, odnosno od propisa islama.

Razmisli sama i logicki ces zakljuciti da kada je Allah, swt, naredio vjernicama da se pokriju, da je razlog toga bio da se ne vide ukrasi kod zene koji mame poglede muskaraca, zatim da zena ne bude upadljiva i da ne skrece paznju na sebe kada izlazi vani. Medjutim pojedine sestre i pored svog hidzaba, trude se, mozda i ne svjesno, da kad izadju van svojih kuca, da budu obucene onako kako je Uzviseni Allah zabranio.

Jedne prilike je Poslanik Muhammed, saws, naredio zenama da skrate svoje haljine u duzini, jer su se vukle po zemlji od svoje duzine, pa kad je rekao jednu mjeru, jedna zena je rekla: "Ostavi malo duze, jer mi ne zelimo da nam neko vidi noge, kada ih podignemo da bi presle preko kucnog praga." Divne li cestitosti i divnog li stida.

Na kraju sestro, gledajmo da budemo od onih koji ce izvrsavati propise ove vjere onako kako su propisani, a ne krnjavo i polovicno, pa da ne budemo kao primjer covjeka koji je 60 godina obavljao namaz, pa kad susretne svoga Gospodara na Sudnjem danu i kada bude ocekivao nagradu, a Allah, swt, ljut na njega zato sto svoj namaz nije obavljao kako treba. Budimo od onih koji ce gledati da udovoljimo Allahu, dz.s., a ne da se prilagodjavamo ljudima oko sebe, jer rekao je Muhammed, saws,: "Ko udovolji Allahu srdeci ljude, Allah ce se umjesto njega pobrinuti za te ljude, a ko udovolji ljudima srdeci time Allaha, oni mu kod Allaha nista nece pomoci." (hadis biljezi Tirmizi)
***
Dvije kratke i lijepe price o hidzabu, koje smo nasli na forumu muslimanka.net :

Sekica:

"Imala sam veliku zelju za hidzab, stalno bih gledala stranice sa islamskom odjecom, zamisljala sebe u onoj haljini sa prelijepom mahramom, kako koracam ponosna a sestri muslimanki , koju susrecem, upucujem selam , dzennetski pozdrav ...

Vec od 15.godine je moje srce lupalo jace kad bi ugledalo hidzab, bila to slika ili pokrivena sestra ... ali, nisam bila dovoljno jaka, trazila sam stalno neka opravdanja, - sejtanska posla

I onda dodje taj 06.06.2008, uzeh ja preko dana diplomu , zavrsih srednju skolu i uvece, oko 22:00, saopstih mojim roditeljima da cu da ucinim taj korak, da se pokorim Allahovoj naredbi, da sacuvam sebe i svoju cast i da se pokrijem. Elhamdulillah, bili su srecni, jer su me oduvijek podrzavali, da ih Allah nagradi i uputi, amiin.

Ne mogu vam opisati kako sam klanjala ta 2 rekata, tu sedzdu cu pamtiti ... bila je tako posebna, puna emocija, jedinstvena... Allahu ekber".

Almapasinica:

"Uvijek cu se sjecati tog perioda moga zivota, bio je to mjesec oktobar 2006 god. i mjesec Ramazana,vazduh je mirisao neobicno danima, na neku cistocu koja je donosila smiraj, da sam u jednom trenutku pomisljala da je vrijeme da preselim na ahiret ili da ce se na dunjaluku desiti nesto lijepo.

Uvijek sam znala da cu jednog dana staviti hidzab, podrazumjevalo se je jer sam godinama u ibadetu.Bio je 10 dan mjeseca Ramazana, drhtavim rukama sam stavljala maramu i znam da sam od uzbudenja povratila. Cijelo tijelo mi je podrhtavalo od uzbudenja....otisla sam na posao i naravno sokirala moje radne kolege, nazvala roditelje na telefon da im javim da sam stavila hidzab....i eto tako je to krenulo...vec dvije godine nosim svoj hidzab i nijednog trena svog zivota nisam osjetila teret sto ga nosim, moje je srce mirno, dusa zadovoljna i sto je najvaznije ispunila sam jos jedan farz i odredbu svoga Gospodara.

... postoji nesto sto posebno me cini sretnom od kad nosim hidzab, to su selami koje razmjenim sa mojim sestrama na ulici, koje ne poznajem a ipak se prepoznajemo. Hvala Allahu dz.s. na uputi i milosti i sto me je pocastio hidzabom...mojom krunom."

Krnjavost zenskog razuma i vjere

Krnjavost zenskog razuma i vjere

Pitanje: Stalno slušam časni hadis: "Žene su nepotpunog (krnjavog) razuma i vjere". Neki muškarci citiraju ga samo kao vid omalovažavanja žene. Molimo vašu eminenciju da nam pojasni značenje ovog hadisa.

Odgovor: Od Allahovog Poslanika s.a.v.s. navodi se da je rekao: "Nisam vidio nikog nepotpunog uma i vjere a da više ovlada razumom razboritog (i odlučnog) muškarca od vas." Upitan je: "Allahov Poslaniče, u čemu se očituje nepotpunost ženinog uma?" Odgovorio je: "Zar nije svjedočenje dvije žene jednako svjedočenju jednog muškarca?!" Zatim je upitan: "Allahov Poslaniče, a u čemu se manifestuje nepotpunost njene vjere?", pa je odgovorio: "Zar nije slučaj da žena ne klanja kada ima menstruaciju?!"

Tako je Allahov Poslanik s.a.v.s. pojasnio da se nepotpunost ženinog uma ogleda u slabosti memorije i da se njeno svjedočenje mora potpomoći sa svjedoćenjem druge žene. To je zbog toga da bi svjedočenje bilo što preciznije, jer jedna žena nekad zaboravi, a nekad nešto doda i sl.

Što se tiče nepotpune vjere, ona se ogleda u tome što žena za vrijeme menstruacije i nifasa ne klanja i ne posti i nije dužna naklanjati namaze (za razliku od posta). Ova nepotpunost nije nešto što je ženin nedostatak, nego je on produkt Allahovog Zakona - Šerijata.

Uzvišeni Allah odredio je ove propise ženama u skladu s njima (njihovom prirodom) i kao olakšicu njima, jer bi post bio štetan po ženu kada bi postila u vrijeme menstruacije i nifasa. Tako je Uzvišeni Allah iz milosti prema ženi, propisao da ne posti u vrijeme menstruacije i nifasa. Tako je izostavljanje namaza Allah dž.š. odredio iz milosti prema njoj, jer u mnestruaciji žena nije čista. Isti slučaj je i sa nifasom, a žena neče naklanjati propuštene namaze, jer bi to predstavljalo poteškoću, s obzirom da se tokom jednog dana i noći klanja 5 namaza, a menstruacija traje dugo, ponekad 7 ili 8 dana.

S druge strane, nifas u nekim slučajevima traje najviše 40 dana. Iz milosti i dobročinnstva prema ženi Uzvišeni Allah ukinuo je obavezu obavljanja namaza u spomenutim stanjima, kao i naklanjavanje tih namazaIz ovoga ne proizilazi da je žena nepotpunog uma i vjere sa svih aspekata. Naprotiv, Poslanik s.a.v.s. pojasnio je da se nepotpunost ženinog uma ogleda sa aspekta nemogućnosti preciznog memorisanja, a nepotpunost vjere sa aspekta izostavljanja namaza i posta u vrijeme menstruacije i nifasa.Također iz ovoga ne proizilazi da je žena slabija od muškarca u svemu i da je on u svemu bolji od nje.

Naravno, muški rod je, općenito gledano, bolji od ženskog roda iz više razloga, kao što kaže Uzvišeni Allah: "Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dž.š dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje" (En-Nisa 34)

Međutim, u nekim slučajevima žena nadmašuje muškarca na mnogim poljima, i koliko ima samo žena koje su nadmašile muškarce razumom, vjerom i preciznošću memorije. Ono što se navodi od Allahovog Poslanika s.a.v.s., jeste to da je muški rod iznad ženskog, razumom i vjerom, ali na osnovu ova dva stanovišta koja je pojasnio Vjerovjesnik s.a.v.s. U nekim slučajevima ženina djela su takva da ona premašuje mnoge muškarce u dobrim djelima, bogobojaznosti i stupnju koji će imati na ahiretu.

Ona je u nekim poslovima toliko revnosna da ih obavlja sa takvom preciznošću, marljivošću i pažnjom i u tome premašuje mnoge muškarce. Tako je žena npr. ekspert za historiju Islama i za druge oblasti, što je uočljivo onima koji prostudiraju položaj žena u doba Vjerovjesnika s.a.v.s., i poslije njega.Ovim je jasno da nepotpunost, o kojoj je riječ, nije sprečavala da se na ženu oslanjalo prilikom prenošenja hadisa, kao i prilikom svjedočenja , ako se ono podupire svjedočenjem druge žene.

Također to ne sprečava da žena bude bogobojazna i jedna od najboljih Allahovih robinja, pod uvjetom da bude istrajna u svojoj vjeri.I pored toga što sa nje spada obaveza posta u vrijeme menstruacije i nifasa, ali ne i napošćavanja, te obaveza obavljanja namaza kao i naklanjavanja, iz toga ne proističe ženina manjkavost u svemu. Ona nije manjkava u bogobojaznosti, u izvršavanju Allahovih zapovijedi, kao i u preciznom obavljanju poslova koje obavlja.

Manjkavost koja se spominje jeste specifična manjkavost vezana za razum i vjeru, kao što je to pojasnio Vjerovjesnik s.a.v.s.Stoga, ne treba vjernik da ženi pripisuje manjkavost u svim stvarima, kao i manjkavost cijele vjere. Naprotiv, njena manjkavost je specifična i manjkavost u vjeri i razumu u vezi preciznog iskazivanja svjedočenja i sl. Treba dakle, biti pravičan u vezi sa ženom, a Vjerovjesnik s.a.v.s. govor shvaćati i tumačiti na najbolji i najljepši način. Allah Uzvišeni najbolje zna.

Majčini savjeti kćerki pri udaji/ Fizicki izgled žene muslimanke

Majčini savjeti kćerki pri udaji/ Fizicki izgled žene muslimanke

Udao je svoju kćer Ummu Ilijas za El Harisa bin Amra el-Kendija. Bila je spremna i pripremljena da mu je odnesu te joj je ušla njena majka Umame da je nasavjetuje, pa joj je rekla:

"O kćeri moja, ti se rastaješ od okoline na koju si navikla i od gnijezda u kojem si odrasla i izlaziš u boravište koje ne poznaješ i kod muža na kojeg se nisi navikla, a on ti postaje vladarem zbog svoje vlasti nad tobom. Budi mu sluškinja bice ti rob...

Uzmi od mene ovih deset karakteristika koje će ti biti blago i podsjetnik:

Prva i druga: Skromno saputništvo i ponašanje, ljepim slušanjem i pokoravanjem. Zaista je u skromnosti smiraj srca, a u lijepom slušanju i pokoravanju nalazi se zadovoljstvo Gospodara.

Treća i četvrta: Ispitivanje područja njegovog nosa i briga za područije njegovog oka.Tako njegovo oko neće od tebe dočekati nešto ružno, niti će njegov nos od tebe osjetiti bilo šta osim najljepšeg mirisa. A surma je,doista najljepša prisutna ljepota, a voda je najljepši izgubljeni miris.

Peta i šesta: Briga o vremenu njegovog jela i tišina prilikom njegovog sna. Doista je žestina gladi plamen, a remećenje sna je srdžba.

Sedma i osma : Briga o njegovoj porodici i njegovoj djeci i čuvanje njegovog imetka. Čuvanje njegovog imetka postiže se dobrim ekonomisanjem, a briga o njegovoj porodici i njegovoj djeci lijepim ponašanjem.

Deveta i deseta: Ne otkrivaj njegovu tajnu i nesuprostavljaj se njegovoj naredbi. Ako bi otkrila njegovu tajnu, ne bi bila sigurna od njegove prevare, ako se ne bi pokorila njegovoj naredbi, rasplamsala bi srdžbu u njegovim prsima.

Zatim, kćeri moja, čuvaj se toga da u njegovom prisustvu budeš radosna kada je tužan i potištena kada je sretan. Prva karakteristika se ubraja u nedostatak, a druga u vrijedzanje. Što mu više budeš pridavala važnosti, više će te poštovati. Što se više budeš s njime slagala, više ćeš mu biti pratilja.

Znaj, kćeri moja, ti nećeš doći do onoga što voliš kod njega sve dok svoje zadovojstvo žrtvuješ radi njegovog i sve dok svoje zželje žrtvuješ radi njegovih želja u onome što voliš ili što mrziš, a Allah neka ti je naklonjen i neka te čuva.

Ona mu je zatim odnesena i imala je posebno mjesto kod njega. Rodila mu je sinove vladare, koji su vladali poslije njega.
***************************************

Fizicki izgled žene muslimanke

Islam preporučuje da muslimani budu lijepog izgleda i plemenite vanjštine i da u svim segmentima života teže materijalnom i duhovnom prosperitetu. Zdravlje, ljepota i svježina tijela spadaju u stvari kojima islam posvećuje posebnu pažnju.

Kao što islam podstiče muslimane općenito da budu i u tom pogledu istaknuti uzori među drugim ljudima, tako ženu muslimanku posebno podstiče da vodi računa o čistoći, ljepoti i zdravlju svoga tijela. Čistota i plemenitost njene nutrine, satkane od imana, pretakat će se i na njen spoljašnji izgled koji će odisati čistoćom, zdravljem i ljepotom.

Islam je oslobodio ženu mnogih odgovornosti i obaveza kojima je zadužio muškarca pa joj je tako omogućio da ima dovoljno vremena da se posveti njegovanju svoga tijela, te da se, postupajući sukladno propisima vjere islama, odlikuje urednošću i čistoćom. I kao što je zlatno pravilo u islamu da za svako dobro slijedi i nagrada, tako će i za održavanje higijene i urednosti muslimanka biti nagrađena.

Muslimanki je prioritet da vodi računa o svom spoljašnjem izgledu, tj. vitkosti svoga tijela i njegovoj urednosti. Svima nam je dobro poznato da se najčešće od pretjeranog konzumiranja hrane i pića pojavljuje gojaznost koja narušava izgled žene. Stoga će se muslimanka kada je u pitanju konzumiranje hrane pridržavati kur'ansko-hadiskih preporuka:

''Jedite i pijte, ali ne pretjerujte'' (Kur'an, Ali Imran, 31);

''Sin Ademov neće napuniti goru posudu od svoga stomaka...'' (hadis, Tirmizi).

Umjereno konzumiranje hrane i pića pomoći će muslimanki da održava vitkoću tijela, te će tako biti primamljivija svome mužu, što će biti uzrokom da je više voli i da mu time ujedno i pomogne da čuva svoj pogled i svoje stidno mjesto od onoga što je Allah Uzvišeni zabranio, čime će biti sudionik u nagradi koja slijedi za to.

Fizički izgled nije jedini razlog zbog kojeg se zasniva brak, ali njegovo održavanje doprinosi ljepšoj atmosferi bračnog života.

Pogrešno je shvatanje da nije ispravno uživanje i naslađivanje tijelom svoga supružnika. Tjelesno uživanje islam nije u potpunosti zabranio, nego ga je samo ograničio. To ograničenje upravo jeste brak. U bračnoj zajednici naslađivanje tijelom supružnika je ne samo dozvoljeno nego i za to slijedi nagrada. Ashabi su se čudili tome pa im je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio da za isti čin, ukoliko se uradi na zabranjen način, slijedi kazna, a isto tako ako se uradi na dozvoljen način slijedi nagrada.

Intimni odnosi supružnika bit će mnogo ljepši i harmoničniji ako se za to bolje pripreme, tj. očiste svoje tijelo i namirišu ga kako bi jedno kod drugog osjetili samo lijep miris. Stoga će muslimanka voditi računa o higijeni svojih usta i zuba, kako bi uvijek imala svjež i mirisan dah, i izbjegavat će konzumiranje hrane neprijatnog mirisa, postupajući u skladu sa preporukom Poslanika:

''Da se ne bojim da neću otežati svome ummetu, naredio bih im misvak (čišćenje zuba) prije svakog namaza.'' (muttefekun alejhi)

''Onaj ko bude jeo bijeli i crveni luk.... neka se ne približava našoj džamiji...'' (Muslim)

Ljepota muslimanke, njena nježnost, ženstvenost i elegancija moraju biti zaodjenuti velovima najljepših i najprijatnijih mirisa. Stoga muslimanka ne smije sebi dozvoliti da je supružnik izbjegava zbog ružnog zadaha i mirisa

Kosa je jedan od najljepših ukrasa žene. Lijepa i njegovana kosa čini ženu još ljepšom i privlačnijom. U današnje vrijeme mnogo je načina da se kosa održava čistom, sjajnom i lijepom, a ujedno i mirišljavom. Veličinu toga pojašnjava nam stav jednog dijela islamskih učenjaka koji su izdvojili ženu iz zabrane bojenja kose u crno ukoliko se to sviđa njenom mužu i čini je ljepšom. Stoga muslimanka mora znati da je čista, sjajna i mirisna kosa faktor njene ljepote i privlačnosti

Svjesna muslimanka vodi računa o zdravlju, vitalnosti i ljepoti svoga tijela. Prakticiranje tjelesnih vježbi pomaže joj u održavanju kondicije tijela i doprinosi ljepoti njenog izgleda. Kako bi postigla vitkoću i elegantnost svoga tijela, prakticirat će tjelesne vježbe u određeno vrijeme i bit će ustrajna u tome, čime će postići da njeno tijelo bude vitko, zdravo i skladno. Prilikom prakticiranja tjelesnih vježbi muslimanka može koristiti razne naprave za vježbe koje može imati u svom domu.

Sve navedeno trebalo bi biti podsticaj muslimanki da vodi računa o čistoći, zdravlju i ljepoti svoga tijela kako bi time uljepšala svoj bračni život i postigla još veću ljubav i zadovoljstvo svoga muža.

U odnosu na muškarca, žena je odlikovana ljepšim izgledom tijela i ta ljepota nazire se na svakom njenom djeliću. Sve navedeno odnosi se na održavanje ljepote na koju ima pravo samo njen muž. Tijelo muslimanke nije bezvrijedno i za svakoga. Njena dužnost je da svoje ukrase sakrije od neznanaca i onih pred kojima se oni ne pokazuju. Njeno tijelo je dragulj u školjci – hidžabu.

Ako želiš biti lijepa...


Ako želiš biti lijepa...

-Najbolja je boja onih ociju koje predase gledaju. To je najbolja sminka za oci. Gledaj predase, lijepa si.
-Sto se pak rumenila tice, neka znas da je najljepse rumenilo boje stidljivosti. Moze se kupiti u ducanu Imana i nigdje vise.

-Istinu govori usnama svojim to je najljepsa sminka za usne.
-Najbolji sapun je Istagfir (pokajanje). On najbolje pere najteze prljavstine i grijehe koje te muce.

-Sto se frizure tice, najlakse se cuva od rascvjetavanja i opadanja pokrivanjem Islamskom mahramom. Koja te svakako stiti od ruznih i zlih pogleda.

-Nakita sto se tice, savjetujem ti da usi svoje okitis lijepim odgojem, da o dobru slusas a od zla sklanjas. To su najljepse mindjuse.

-Narukvica poniznosti i vrijednoga rada je uz prstenje snosihodljivosti i postenja je najbolji nakit rukama.
-Najbolji djerdan je ogrlica ciste duse, tijela i rijeci. A najljepsa i najbolja odjeca je BOGOBOJAZNOST.

Zapadna tinejdžerka - Zašto nosim hidžab?

Zapadna tinejdžerka - Zašto nosim hidžab?

Lično razmišljanje o tome zašto tinejdžerka koja živi na Zapadu odbija “čuda” mode i želi oblačiti hidžab.

Ja se vjerovatno ne uklapam u potencijalne buntovnike. Nemam vidljivih tetovaža ni pirsinga. Nemam kožnu jaknu. Ustvari, kad me sretnu, većina ljudi prvo pomisli nešto o “potlačenoj ženi”. Hrabri pojedinci koji skupe hrabrost da me pitaju nešto o mom oblačenju obično postavljaju pitanja poput:...

“Jesu li te roditelji natjerali da to obučeš”? ili “Zar ne misliš da to nije fer”?
Nedavno je nekoliko djevojaka u Montrealu izbačeno iz škole zbog odjeće kakvu i ja nosim. Izgleda čudno da mali komadić odjeće može izazvati takve kontraverze. Možda je to strah da krijem Uzi ispod toga!

Naravno, problem je veći od običnog komada odjeće. Ja sam muslimanka koja je, poput miliona drugih muslimanki širom planete, odabrala da nosi hidžab. A koncept hidžaba, nasuprot popularnom mišljenju, zapravo je jedan od osnovnih aspekata ravnopravnosti žene. Kad se pokrijem, ljudima skoro onemogućavam da da me prosuđuju na osnovu izgleda. Ne mogu biti kategorizirana na osnovu moje atraktivnosti ili njenog nedostatka. Uporedite ovo sa životom u današnjem društvu: mi jedni druge konstantno ocjenjujemo na osnovu odjeće, nakita, kose i šminke. Kakva dubina može postojati u ovakvom svijetu?

Da, ja imam tijelo, fizičku manifestaciju na ovoj planeti. Ali to je omotač za inteligentni um i snažan duh. Ono ne služi za izlaganje pogledima niti za reklame koje prodaju sve, od piva do automobila. Zbog površnosti svijeta u kojem živimo, vanjski izgled je sve,dok su vrijednosti pojedinca za većinu ništa. To da je žena slobodna u današnjem društvu običan je mit. Kakva je to sloboda kad žena ne može prošetati ulicom, a da svaki djelić njenog fizičkog bića ne bude “provjeren”. Kad obučem hidžab osjećam se sigurno što se toga tiče. Mogu biti sigurna da niko neće gledati u mene i praviti primjedbe o mom karakteru na osnovu dužine moje suknje. Postoji barijera između mene i onih koji bi željeli manipulirati sa mnom. Ja sam na prvom mjestu ljudsko biće.

Jedna od najtužnijih pojava našeg vremena je mit ljepote i ženskog poimanja sebe.Čitajući popularne tinejdžerske magazine možete za trenutak saznati koje je tijelo “in” a koje “out”.

A ako imate “pogrešno” tijelo vi ćete ga promijeniti, zar ne? Naravno, nema šanse da imate nekoliko kilograma viška, a da još uvijek budete lijepi. Pogledajte bilo koju reklamu. Da li se za prodaju proizvoda koristi žena? Koliko ima godina? Da li je privlačna? Kako je obučena?

Najčešće ta žena neće biti starija od ranih dvadesetih, bit će visoka, zgodna, natprosječno privlačna i oskudno obučena. Zašto dopuštamo da tako manipuliraju nama?
Željela to moderna žena povjerovati ili ne, ona je natjerana u blato. Natjerana je da prodaje sebe, da se kompromitira. Zbog toga imamo trinaestogodišnje djevojčice koje guraju prste u grlo kako bi povraćale i adolescente koji se vješaju zbog prekomjerne težine.

Kad me ljudi pitaju osjećam li se potlačeno, iskreno odgovaram sa - ne. Ovu odluku sam donijela svojom slobodnom voljom. Preuzimam kontrolu nad načinom na koji me ljudi gledaju. Uživam u činjenici da ne dopuštam nikome da gleda bilo koji dio mene i da sam oslobođena jurenja za trendovima modne industrije i drugih koji eksploatišu žene. Moje tijelo je moja stvar. Niko mi ne može govoriti kako bih trebala izgledati i jesam li ili nisam lijepa. Znam da imam važnijih stvari od toga.

Također, slobodno mogu reći ne, kad me ljudi pitaju osjećam li da je moja seksualnost sputana. Ja sam preuzela kontrolu nad svojom seksualnošću. Zahvalna sam što nikad neću morati da patim pokušavajući da dobijem ili izgubim kilograme ili da nađem odgovarajuću boju karmina koja će se slagati s mojom kožom.

Ja sam odabrala svoje prioritete, a oni nisu među navedenim. Zato, kad me sljedeći put vidite ne gledajte me sažaljivo. Ja nisam pod pritiskom niti sam žena iz barbarskih arapskih pustinja koja obožava muškarca. Ja sam oslobođena!

Dvije price o borbi za hidzab


Dvije price o borbi za hidzab

'
Zaista je komunizam ostavio uzasne posljedice na dobar dio naseg naroda, odnosno neke bosnjake-muslimane je toliko otudjio od vjere, da su oni postali zestoki protivnici praktikovanja islamskih duznosti, a pogotovo kad neko od njihove djece krene putem istine. Pred nama su dvije price nasih sestara, o maltretiranju od strane vlastitih roditelja, samo zato sto zele da se pokore naredbi Uzvisenog Allaha...

Prva prica: "Zelim se pokriti, ali mi brane"

“Sellam alejkum!

Napisacu svoju pricu samo da bi svi iz nje nesto izvukli. Moja prica ima tuzan kraj. Ali se jos uvek nadam srecnom..

Kad sam saopstila ocu da bih htjela nositi hidzab, psovao je sve: islam, Poslanika a.s., Boga... nije mogao da se oporavi od toga, poceo je piti tablete. Naisla sam na gori docek nego sto sam mislila. Kako god, nastavila sam klanjati i uciti, bila sam ubjedjena da cu se pokriti bez obzira na sve. Vrjeme je prolazilo, a moj otac bi svaki put psovao… Nije mi dao da idem na predavanja, u dzamiju, da citam knjige.. Htjeo je da ih sve pobaca. Nisam mogla da verujem sta se desava. Majka me je molila da sacekam jos malo, ali ja nisam zelela i rekla sam joj da cu to uraditi uskoro.

Iako sam mislila da ce to biti uskoro, nije. Pocela je skola, ja nisam nosila hidzab. Boljelo me, ali sam i dalje vjerovala da cu ga vec sljedeceg dana staviti. Nije me bilo strah za sebe, vec za porodicu. Vreme je letjelo. Skola je vec izmakla. I dalje sam vjerovala, trudila se… Sa momkom sam pricala stalno o vjeri, povecavala sam svoj iman. Stalni namazi, dove, dodatno su me ojacali. Boljeo me svaki moj dan bez hidzaba, stalno sam plakala. Nikad u zivotu mi nije bilo tako tesko.

Skoro svako vece bih plakala i ujutru se budila otecena. Kad ce kraj… pitala sam se stalno. Molila sam za uputu mog oca, ali on je samo nastavljao… Proslo je vec godinu dana od pocetka. Ja se jos uvek nisam pokrila. Zelja je jos uvek postojala. Jednog dana osjetila sam snazan pokret u stomaku. Da li je to taj momenat? Poslala sam ocu poruku, da ja to stvarno iskreno zelim...dosao je kuci, sa psovkama poplavio sve nas, slomio kompjuter i iscepao sve islamske knjige koje je mogao da nadje. Nije me bilo strah, cak i da me udari. Otisao je i rekao da se nikad nece vratiti.

Nisam bila ni utucena niti ista. Majka me je i dalje molila da stanem i da se pokrijem kada odem na fakultet, za pola godine. Rekla je da nema novca da izdrzava dva brata i mene, da je otac nece ni pogledati... Drhtim dok ovo pisem... Rekla mi je da sama odlucim. Probudila sam se prije nego sto sam otisla u skolu... drhtala sam, znojila se. Ne mogu dalje pisati… Nisam to uradila, samo zbog njih. Zbog porodice.

Otac se vratio cim je saznao da to nisam uradila. Dusa mi se otkida dok ovo pisem. Od tad, iman mi je opao, nisam vise ista, niti cu ikada biti. Ne znam cemu da se nadam... Sta da radim... Svaki efendija, predavac.. mi je rekao da sacekam. Da dovim. To i radim. Samo sa mnogo, mnogo manje nade. Nadam se da cu se udati, ali otac mi nece ni to dozvolit.

Ne znam koliko je moja odluka bila ispravna, ali me je pokosila u svakom smislu. Ne mogu vise da se borim… Boli me svaki dan, svaki sat bez mahrame… Sestre moje, uzmite pouku. Allah da pomogne svima koji su u slicnoj situaciji. Lakse mi je sad kad sam ovo napisala, ali i dalje me probada bol.. Kako dalje? Sta da radim...? I dalje se nadam da ce mahrama nekada biti moja stvarnost.“
****

Druga prica: "Nisam odustajala od hidzaba"

"S Allahovom s.w.t miloscu cu vam napisati moj put do hidzaba. Rodjena sam u islamskoj porodici, za svog djetinjstva samo sam zapamtila da mi je nana klanjala pet dnevnih namaza, i nije joj bilo bitno gdje je namaz docekala tu bi ga klanjala. Kao djete isla bi i u mekteb i hvala Allahu dosta toga sam naucila, ali tokom moga odrastanja nisam nista znala sto se tice serijata i kako se ponasati kao jedna muslimanka.

Uvjek sam bila ubjedjena da se samo stare nene prekrivaju, jer mi niko nikad nije reko kad zena/djevojka mora biti propisno obucena. Sto vise kad sam upoznala par sestara koje su serijatski obucene cula sam one bosanske komentare "Sta ce joj marama, mlada je ona, ima vremena." Pa me je to stovise sve zbunjivalo. Odlucila sam se, u ime Allaha, da malo vise pocnem citati i saznavati stav islama o ovoj temi, sto sam uz, Allahovu pomoc, preko par clanova moje familije saznala dosta toga...

Pocela sam, ellhamdullilah, da klanjam, da postim, da dajem zekat, ali kad je bio hidzab u pitanju bili su malo veci problemi. Kad sam se odlucila da tu vjest, ili tako reci zelju, da kazem svojim roditeljima, bilo je gore nego sto sam ocekivala.

Sjela sam jedno jutro sa svojim babom i mamom i rekla im: "Meni je zelja da se, u ime Allaha, prekrijem". Usljedio je momenat tisine iza koga je odma dosao odgovor: "Ni govora", i: "Ako se mislis pokrivati izadji iz ove kuce i radi sta hoces" - ovo su bile rjeci moga babe. A mama mi je rekla: "Ako se prekrijes mi cemo te se odreci"!!!

Sve sam mogle nekako preko svog zeludca prevaliti, ali ove mamine rjeci nisam mogla nikako, jer to me je jako pogodilo. Ja sam onako uplakano gledala u njih i razmisljala kako bi to ja na najblazi nacin objasnila da bi me razumjeli, ali pustila sam tu temu na miru neko vjreme.

Kako bi vjreme prolazilo ja bi na lijep nacin nekad to spomenula i uvjek bi bili isti komentari samo su uvjek bili sve vise i vise blazi. Jedno jutro je osvanulo i mama je htjela da je vodim u prodavnicu bilo je tako reci vrjeme podne namaza, pa joj rekoh: "Odoh ja, inshAllah, prvo klanjati, pa cemo onda ici". Kad sam klanjala namaz i krenula preko vrata, nesto me je prosto vuklo nazad u kucu, nije mi dalo da izadjem iz kuce kao sto bi uobicajno izlazila, tako da sam rekla majci: "Ja ovakva ne idem nigdje, ici cu samo propisno obucena, ako neces samnom takva, ja ne idem ovakva, dosta me je vremena svjet gledo onakvu kakvu me nebi smio vidjeti".

Mama je blijedo gledala u mene, ali posto je morala, taj dan, do prodavnice nije mi nista rekla, pa sam isla sa njom pokrivena. Proslo je dva ili tri dana ja, elahmdullilah, pokrivena i kontam da su me akceptirali ovakvu. Ali, subhanAllah, jedno jutro osvanu iznenadzujuce za mene, mama me napade zestoko s rjecima: "Ja sam tebi rekla za tu mahramu, nemoj slucajno da te vidim vise u njoj, ko te nagovori na to, da mi je znati. Nemoj slucajno da si dosla po mene takva na poso!!"

Dan je prolazio, i bi vrijeme da odem po mamu na poso, ali problem je kako otici, propisno obucena ili ne? Odlucila sam se, u ime Allaha, da idem onako kako bi trebala da izadjem iz kuce, razmisljajuci da ako majka ne htjedne sjesti u auto, onda ja necu otkrivena dolaziti po nju, nego ovakva kakva jesam. Otisla sam do njenog posla, ugledala me je pokrivenu, pa sam vidjela u njenim ocima da je neopisivo ljuta, ali sam se tjesila sa tom cinjenicom da mi je to samo iskusnje. Molila sam dragog Allaha za olaksanje i da ustrajem u toj odluci.

Danas, nakon godinu dana, ellahamdullilah, nemam tih problema uopste, niti od strane roditelja, niti drugih ljudi. Hvala Allahu, s.w.t, sto me je uputio na pravi put i dao snagu i iman da ustrajem na ovoj odluci.

Sestre moje mile, vi koje imate iste probleme u porodici, ako vam je nijet u srcu da se pokrijete, uradite to u Allahovo ime, i onda saburite maltretiranje i ponizavanje od strane roditelja i drugog naroda. Uz Allahovu pomoc vi ce te pobjediti, a iskusnja su sastavni dio zivota jednog mumina.

Molim plemenitog Allaha da nam podari sabur i cvrst iman, da nas uputi na pravi put, na put onih kojim je dao svoje blagodati a ne na put onih na koje se je On rasrdio, niti onih koji su zalutali, amin!

Assalaamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu."

Pravila sreće

Pravila sreće

Budi strpljiv, Allah ce radost donijeti –
a ona ce, doista, proci.

Americki psiholog dr. Diks kaze: "Sretan zivot je lijepa umjetnost koja ima dest dimenzija:
1 – Bavljenje omiljenim poslom. Ako ti to nije omoguceno, bavi se hobijem kojeg volis u slobodno vrijeme...
2 – Briga o zdravlju je duh srece. Budi umjeren u hrani i picu. Bavi se sportom i izbjegavaj lose navike.
3 – Postojanje cilja u zivotu covjeka. To daje stimulaciju i povecava aktivnost.
4 – Covjek treba prihvatiti zivot onakav kakav je, sa svim slastima i gorcinom.
5 – Covjek treba zivjeti u sadasnojsti. Ne treba se brinuti zbog sutrasnjice koja nije nastupila.
6 – Treba razmisljati o svakom poslu ili odluci. Ne treba drugog kriviti zbog svojih odluka i onoga sto iz njih slijedi.
7 – Covjek se treba ugledati na one koji stoje losije od njega.
8 – Treba izgraditi naviku osmjehivanja, vedrog duha i druzenje s optimistima.
9 – Covjek se treba truditi da usreci druge, da bi i sami osjetili miris srece.
10 – Iskoristavaj prilike da uzivas i smatraj to neophodnim stanicama srece.

Zrak: Uzivaj u danu i cuvaj ga. Pokusaj otkloniti bol prije nego sto se desi
Skoljka: Citaj historiju i razmisljaj o njenim cudima

Napor povecava ukus pobjede

Tjesi se u brigama, jer nista vjecno
nije, a ni tvoje brige vjecno ne traju.

Nakon provedenog medenog mjeseca, jedna mlada je pisala majci: “Majko, danas, nakon medenog mjeseca, vratila sam se kuci, malom gnijezdu koje je moj muz pripremio… Zeljela sam da budes blizu mene, majko, da ti ispricam sva svoja iskustva u novom zivotu sa suprugom. On je dobar covjek i voli me. I ja njega, takodjer, volim. Radim sve kako bih ga odobrovoljila. Budi uvjerena, majko, da ja pamtim sve tvoje savjete i primjenjujem sve tvoje preporuke. Sjecam se svake rijeci … Svakog slova koje si mi rekla i sapnula u uho dok si me grlila i mazila u svadbenoj veceri.

Posmatram zivot iz tvojeg ugla, ti si moj ideal. Jedini moj cilj je da postupam kao sto si ti postupala s mojim dobrim ocem i s nama, djecom. Pruzila si nam svu ljubav i toplinu. Poducila si nas smislu zivota i kako da zivimo, posijala si ljubav u nasim srcima.
Cujem kljuc u vratima. Sigurno je moj muz. On zeli procitati pismo koje ti saljem i zeli znati sta pisem tebi – svojoj majci. Zeli se ukljuciti u sretne trenutke koje provodim s tobom u dusi i mislima. On trazi da mu prepustim olovku da ti napise nekoliko rijeci. Ljubim te, majko i ljubim babu i bracu. Esselamu alejkum."

Zrak: Osmijeh nista ne kosta, ali mnogo daje
Skoljka: Sjedenje sa besposlicarima je ubijanje najboljeg vremena

Svijet je lijep, a tu ljepotu vide samo optimisti

Allah te blagoslovio, svjetiljko upute,
sve sto postoji tvojem dolasku se raduje.

Kada te zima zatvori u kucu i led te opkoli sa svih strana, ocekuj dolazak proljeca i otvori prozore svjezem zraku. Pogledaj u daljinu i vidjet ces jata prica koje su se vratile da pjevaju. Vidjet ces sunce kako svojim zlatnim zracima obasipa grane drveca kako bi ti izgradila novi zivot, novi san i novo srce. Nemoj putovati u pustinju u potrazi za lijepim drvecem. Tamo ces pronaci samo zvijeri. Pogledaj stotine stabala pod cijim se hladom nalazis. Uzivaj u njihovim plodovima i osluskuj sum listova.

Ne pokusaj vratiti jucerasnji racun i ono sto si izgubila. Kada listovi zivota otpadnu, ne mogu se vise vratiti. Novi listovi ce porasti s novim proljecem. Zato gledaj u lisce koje zaklanja nebo, a ne ono koje je palo na zelju, jer je ono vec postalo dio nje.
Ako je jucerasnji dan izgubljen, pred tobom se nalazi danasnji. A ako su danasnji listovi otpali, pred tobom je sutra. Ne tuguj za jucerasnjim danom, zato sto se nece vratiti. Ne zali za danasnjim, jer ono vec ide. Sanjaj o sjajnom suncu u sutrasnjem, lijepom danu.

Zrak: Ne moze se izmjeriti opasnost bolesti koje uzrokuju uvrjedljive rijeci
Skoljka: Pretvori svoju kucu u mihrab zikra i naucnu dvoranu

Dogadjaj iz zivota jedne sestre


Dogadjaj iz zivota jedne sestre

Setam sa mojim muzem kroz jedan mali turisticki gradic u Austriji...stizemo do jedne simpaticne zlatarne...muz me uzima za ruku i uvodi unutra...ostavlja me nasamo sa prodavacicom i odlazi na drugu stranu te radnje...zena sa druge strane pulta iznosi mi predivan nakit i pokazuje, ali me neprekidno mjerka...

"Htjela bih vas nesto upitati" rece zena...podizem pogled sa nakita i klimam glavom u znak odobrenja... "Zasto ste zamotani u odore i marame". Nasmijesila sam se i rekla joj: "Odgovorit cu vam na pitanje, ako vi meni najprije nesto odgovorite..."

Zena se nasloni radoznalo na pult... "Imate li vi dijamante u ovoj radnji?" - pitam je..."Imamo"-kaze zena... "A gdje vam stoje?" - pitam je opet... Zena se okrenu, otvara kljucom jedan regal iza sebe i iznosi predivnu drvenu kutiju oblozenu svilom, te razotkriva dijamante iz svile...

"E sad vi meni odgovorite, zasto ste zamotali svoje dijamante u svilene maramice?"
"Pa zato sto su dragocijeni"...kaze zena i gleda me upitno... "E vidite, bas zato sam i ja zamotana u odore i marame..."

Ostala je tako zamisljena jos dugo stajati za pultom...ne znam da li je shvatila sta sam joj htjela reci...ali se iskreno nadam da sam je spotakla na razmisljanje...

Nijet kao posljedica ulaska u Dzennet ili Dzehennem


Nijet kao posljedica ulaska u Dzennet ili Dzehennem

Muslimani danas veoma malo paznje posvecuju svojim nijetima. Veoma malo analiziraju, preispituju,ciste svoje nijete a sto jasno potvrdjuje da nisu svjesni vaznosti nijeta u nasem zivotu. Nisu svjesni da ce zbog nijeta uci u Dzennet i bit zauvijek sretni ili u Dzehennem (sacuvao nas Allah njega) i ostat vjecno nesretni.

Prenosi se od Ebu Umame r.a da je rekao: "Allahovom Poslaniku s.a.w.s je dosao jedan covjek i upitao ga: “Sta velis za covjeka koji se bori zbog nagrade i spomena?“ Allahov Poslanik s.a.w.s je odgovorio:“Nema nista od toga.“ Covjek je ponovio pitanje tri puta a Allahov Poslanik s.a.w.s je tri puta rekao:“Nema nista od toga.“ Potom je kazao: "Allah ne prima nijedno djelo osim onoga sto je uradjeno iskreno u ime Njega i kojim se zeli Njegovo lice.“ (En Nesai)

Drage moje sestre, razmislimo, budimo iskrene same prema sebi. Koliko smo mi iskrene u nasim nijetima,koliko je nasih dijela uradjeno samo Allaha radi a koliko je onih bezvrijednih, bez ikakve tezine i na dunjaluku u kamoli na ahiretu??? Nas Gospodar nije nepravedan prema nama, toliko nam je mogucnosti ostavio a vaznost nijeta je veliki pokazatelj Njegove velike milosti prema nama.

Najbolje to opisuje hadis koji nam prenosi ibn Abbass r.a. koji kaze da je Poslanik s.a.w.s rekao: “Allah je zapisao dobra i losa djela a zatim to pojasnio, pa ko je htio da uradi dobro djelo a nije ga uradio, Allah mu upise citavo dobro djelo, a ko ga je htio uraditi i uradio ga, Allah mu upise deset dobrih djela i uveca sedam stotina puta i vise. Ko je htio da uradi lose djelo i nije ga uradio, Allah mu upise citavo dobro djelo a ko je htio da uradi lose djelo i uradio ga, Allah ga upise kao jedno lose djelo." (Mutefekun alejh)

Allahu ekber, koja blagodat? Jesmo li svjesne toga ?Jesmo li svjesne drage moje setre da i vazduh koji danas udisemo, i koraci kojim koracamo i citav dan i noc mogu da budu ibadet samo ako smo iskrene,ako disemo, koracamo, sve sto u toku dana i noci radimo bude iskreno u ime naseg Milostivog Gospodara!?

Da li su nasi namazi iskreni, skruseni, samo iz zelje za Allahovim zadovoljstvom ili je to da zadovoljimo Allaha i roditelje, i muza i okolinu u kojoj zivimo? Da li je to zato sto znamo da prvo za sta ce covjek odgovarat na Sudnjem danu, to je njegov namaz pa ako mu bude on ispravan, bit ce mu ispravna i ostala djela ili iz zelje da nas pohvale kako smo „namazdzije“?

Da li je nas post ponedjeljkom i cetvrtkom, bijelim danima...da steknemo nagradu postaca i da udjemo na dzennetska vrata na koja ulaze samo postaci ili je to tek puko gladovanje iz zelje da odrzimo nasu vitku liniju a usput da dobijemo naziv „ona koja redovno posti nafile“?

Da li je nasa karijera, skolovanje, napredovanje u drustvenom zivotu iz prevelike zelje da se natjecemo sa drugima, da se hvalimo, da se nadmecemo u akademskim zvanjima ili je ono cisto u ime Allaha s.w.t da svojim znanjem doprinesemo na putu sirenja Allahove vjere, zastiti Allahove rijeci, muslimana?

Da li mi nasu djecu odgajamo da bi postigli Allahovo zadovoljstvo i ispunili svoje duznosti i obaveze prema svojoj djeci ili je to samo da bi nasa djeca bila bolja od drugih, da bi ih hvalili i poredili sa slabijim i manje uspjesnim?

Ebu Hurejre r.a prenosi da je Poslanik s.a.w.s rekao: “Allah ne gleda u vasa tijela i imetke ali gleda u vasa srca i vasa djela.“(Muslim,ibn Madze)

Doista je Allah Poznavaoc svih tajni i zna sta srca skrivaju a i ono sto na javu iznose pa je neophodno da izvrsimo obracun sami sa sobom jer to je jedini pravi recept za ciscenje nasih nijeta a time i nasih djela. Drage moje sestre,ucinimo nasa djela potpuno iskrenim,ocistimo nase nijete i zamolimo Allaha s.w.t da nam pomogne da sve sto radimo bude cisto u Njegovo ime jer nijedno dobro djelo necemo uradit bez Njegove pomoci .

Pocnimo da zivimo, radimo, disemo u ime Allaha s.w.t.. Iskoristimo blagodati koje nam On daje. Pocnimo jedan novi ljepsi zivot. Podcinimo ga Onom koji je najzasluzniji da Mu se podcinimo. Ucinimo da sve nase svakodnevne obaveze budu ibadet Allaha radi:
Ucinimo da jutarnju kafu koju ujutro muzu skuhamo, bude u ime Allaha s.w.t da ga usrecimo.

Potrudimo se da nase sredjivanje kuce, ciscenje, ukrasavanje bude u ime Allaha s.w.t jer je cistoca sastavni dio imana. Zamislimo nase dzennetske kuce od srebra i zlata,od dragaog kamenja i bisera ...Ocistimo je u ime Allaha i zazelimo da nasu dunjalucku kucu zamjeni onom koja nas ceka u dzennetu. Ozivimo je Kur'anom, Allaha radi.Rucak koji kuhamo zacinimo sa puno dove,zikra...Svaki recept koji potrazimo nanijetimo da bude u ime Allaha da nasu porodicu obradujemo i dobrocinstvo prema njima ispunimo.

Nestat ce poteskoce,vrucinu sporeta necemo osjecat jer ce nasim mislima lebdit san da uskoro u dzennetu jedemo meso mladog bika koji je po dzennetskim bastama pasao, da pijemo sa Kevsera. Zamisljamo miris raznovrsnog voca a opet znamo da taj miris nemozemo zamislit jer nas um nemoze zazelit sve ono sto se u dzennetu nalazi...I dok mi tako kuhamo,prizeljkujemo,dovimo,...vrijeme brzo prodje a nas nijet ispunjen maksimalno,insAllah.

Uredimo se za nase muzeve samo radi Allaha s.w.t da postignemo Njegovo zadovojstvo i usrecimo onoga koji ima najvece pravo nad nama,onoga kome moramo biti uzrok ulaska u dzennet, onoga koga cekaju dzennetske hurije ukoliko mu mi ne budemo poslusene... Pozelimo da mi budemo poput hurija ,potrudimo se na dunjuluku da bi dostigle najljepsu i najudobniju odjecu na ahiretu.Zlatne narukvice i ukrase od bisera i dragulja...Odlazak u kupovinu ,neka bude u ime Allaha da opskrbimo nasu porodicu pa ce nam Svemoguci zasigurno povecati opskrbu.

Mile moje sestre, odgajajmo nasu djecu na Allahovom putu samo za Allahovo zadovoljstvo, pa ce nam Milostivi dati svaki hajr i betreket u njima. Ne ugrozavajmo njihove mlade, neduzne zivote nasim pokvarenim nijetima. Odgojimo ih u ime Samilosnog u buduce majke muslimanke, buduce mudzahide, nosioce Allahove vjere.

Od Sehla b.Hunejfa se prenosi da je Poslanik s.a.w.s rekao: “Ko bude od srca trazio sehadet od Allaha,Allah ce mu dati stepen sehida pa makar umro na bolesnickoj postelji.“(Muslim,Tirmizi)

Zar nije ovo hadis koji nam donosi radosne vijesti? Zar ovo nije ocigledni dokaz da ce u dzennet uci svi osim onih koji to ne budu htjeli. Drage moje sestre, ne budimo nasilnici prema sebi, ocistimo nase nijete i nasa djela jos danas jer mozda ce sutra biti kasno. Ne dozvolimo da stanemo pred naseg Gospodara ponizene bez ijednog iskrenog djela!

Molim Allaha da nas ucini iskrenim u nasim namjerama i nasim djelima, da nam nasi nijeti budu uzrokom ulaska u Dzennet i zastitom od Dzehenema. Amin!

21.02.2009.

Islamska Predavanja

20.02.2009.

Dove

Jutarnji i večernji zikr


"Emsejna ve emse-l-mulku li-l-Lahi (a za jutarnju: asbahna ve asbeha-l-mulku li-l-Lahi), ve-l-hamdu li-l-Lahi, la ilahe ille- l-Lahu vahdehu la šerike lehu. Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ala kulli šej‘in kadir. Rabbi es eluke hajre ma fi hazihi-l-lejleti ve hajre ma ba' deha, Ve e'uzu bike min šerri hazihi-l-lejleti ve šerri ma ba'deha. Rabbi e'uzu bike mine-l-keseli ve su i-l-kiberi. Rabbi e'uzu bike min‘azabin fi-n-nari ve‘azabin fi-l-kabri"...

- U noć uđosmo i noć dočeka svekolika vlast Allahova (a u jutarnjoj dovi reći će se: jutro dočekasmo i jutro dočeka svekolika vlast Allahova). Hvala Allahu i nema boga osim Njega Jedinog, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i svaka zahvalnost i on nad svačim ima moć. Allahu, molim Te za sva dobra ove noći (jutra) i za dobra poslije nje (njega). Gospodaru moj, Tebi se sklanjam pred lijenošću i zlohudom ohološću. Tebi se sklanjam pred kaznom Džehennema i kaburskom kaznom. ( M )

"Allahumme bike asbahna ve bike emsejna, ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejke-n-nušuru" (tako počinje jutarnja dova, a noćna: "Allahumme bike emsejna ve bike asbahna ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejke-l-mesiru") Allahu, Tvojom voljom jutro dočekasmo i Tvojom voljom u noć uđosmo. Tvojom voljom živimo, po Tvojoj volji umiremo i po Tvojoj volji bivamo ponovo proživljeni (a noćna glasi: Allahu, Tvojom voljom u noć ulazimo i jutro dočekujemo, Tvojom voljom živimo i umiremo i Tebi se vraćamo).

"Allahumme Ente Rabbi, la ilahe illa Ente, halakteni ve ene 'abduke ve, ene 'ala ahdike ve va' dike mesteta' tu e'uzu bike min šerri ma sana' tu, ebu'u leke bi ni' metike 'alejje, ve ebu'u bi zenbi, fagfir li, fe innehu la jagfiru-z-zunube illa Ente" - Allahu , Ti si Gospodar moj, nema boga osim Tebe, stvorio si me i ja sam rob Tvoj, ja sam na tragu zavjeta Tebi datog, i obećanja Tvog u granicama svojim. Tebi se sklanjam pred zlom koje sam počinio, Tebi se vraćam s pomoću blagodati Tvoje prema meni, Tebi priznajem grijehe svoje. Stoga, oprosti mi, jer osim Tebe niko drugi grijehe ne oprašta.

"Hasbije-l-Lahu la ilahe illa Huve. 'Alejhi tevekkeltu ve Huve Rabbu-l-'arši-l-'azim" (7x) - Allah mi je sam dostatan, nema boga osim Njega. Na Njega se oslanjam, i On je Gospodar Arša višnjeg (uči se 7 puta jutrom i navečer).

"E'uzu bi kelimati-l-Lahi-t-tammati min šerri ma haleka (3x) - Pomoću savršenih Allahovih riječi zaštićujem se od svakog zla ( učiti 3x ).

"Allahumme inni es eluke-l-'afve ve-l-'afijete fi-d-dunja ve-l-ahireti. Allahumme inni es‘eluke-l-'afve ve-l-'afijete fi dini ve dunjaje ve ehli ve mali. Allahumme-stur 'avrati veamin rev'ati. Allahumme-hfazni min bejni jedejje ve min halfi ve 'an jemini ve 'an šimali ve minfevki ve e'uzu bi azametike en ugtale min tahti" - Allahu, molim oprost i zaštitu Tvoju na dunjaluku i na ahiretu. Allahu, molim oprost i zaštitu Tvoju u porodici i imovini mojoj. Allahu, pokrij moja sramna djela, a umiri moju bojazan. Allahu, sačuvaj me s moje prednje strane, te od svega što me može zadesiti s leđa, s desne ili lijeve strane i odozgo. Prizivam Tvoju Veličinu da ne budem ščepan odozdo.

"Allahumme Alime-l-gajbi ve-š-šehadeti, Fatire-s-semavati ve-l-erdi, Rabbe kulli šej in ve melikehu: Ešhedu en la ilahe illa Ente, e'uzu bike min šerri nefsi ve min šeri-š-šejtani ve širkihi, ve en akterife 'ala nefsi suen ev edžurrehu ala muslimin" - Allahu, Poznavaoče skrivenog i pojavnog (svijeta), Sazdavatelju nebesa i Zemlje, Gospodaru svega i njegov Posjedovatelju: svjedočim da nema boga osim Tebe, Tebi se sklanjam pred zlom moje duše, i pred zlom šejtana i njegovog širka, te da me sačuvaš od činjenja zla prema sebi ili bilo kom muslimanu.

"Bismi-l-Lahi-l-lezi la jedurru me' a-smihi šej‘un fi-l-erdi ve la fi-s-sema i ve Huve-s-Semi ' u-l-'Alim" (3x) - S imenom Allaha; kad se Njegovo ime spomene, nikakvo zlo na Zemlji i na nebesima ne može se počiniti (3x).

Raditu bi-l-Lahi Rabben ve bi-l-islami dinen ve bi Muhammedin nebijen, salla-l-Lahu alejhi ve selleme" (3x) - Zadovoljan sam da mi je Allah Gospodar, vjera islam, Muhammed, a.s., vjerovjesnik (3x).

"Subhana-l-Lahi ve bi hamdihi‘adede halkihi ve rida nefsihi ve zinete Aršihi ve midade kelimatihi" (3x) - Neka je slavljen i hvaljen Allah u razmjerama brojnosti Njegovih stvorenih bića, u razmjeri zadovoljstva koje je Sam Sebi odredio, težine Njegova prijestolja (ARŠA) i mnoštvene osebujnosti Njegovih riječi.

"Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi" (100x) - Neka je slavljen i hvaljen Allah.

"Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegisu, aslih li še‘ni kullehu ve la tekilni illa nefsi tarfete ajnin"

- O Ti Živi, Postojani, molim Te za obilatu milost Tvoju - popravi stanje moje svako i ne prepusti me sebi samom ni jednog trena!

"La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve 'ala kulli šej‘in kadir" (100x) - Nema boga osim Allaha, Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada vlast nad svačim i sva zahvalnost. On sve može (nad svim ima moć).

"La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu- l-mulku ve lehul-l-hamdu ve Huve 'ala kulli šej‘in kadir"

- Kazao je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem: Svako ko, čim ujutro ustane, izgovori dovu -

"Nema boga osim Allaha, Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost i On je iznad svega" - imat će nagradu u vrijednosti onoga ko oslobodi roba iz Ismailovog, a.s., potomstva, bit će mu pobrisano deset grijeha, bit će uzdignut za deset stupnjeva, zaštićen od šejtana sve do noći. A kada u noć uđe i prouči isto, slijedi mu to isto sve do sabaha.

"Asbahna 'ala fitreti-l-islami ve 'ala kelimeti-l-ihlasi ve ala dini nebijjina Muhammedin, sallallahu `alejhi we sellem ,ve 'ala milleti ebina Ibrahime hanifen muslimen ve ma kane mine-l-mušrikine"

- Vjerovjesnik je ujutro i navečer izgovarao dovu -

"Jutro smo dočekali u krilu islama, na principima šehadeta (riječi: la ilahe illellah), u vjeri Vjerovjesnika našeg, Muhammeda, sallallahu `alejhi we sellem, i u vjeri praoca našeg Ibrahima, a.s., iskrenog monoteista, muslimana, koji nije idolopoklonik.

"Kul Huve-l-Lahu Ehad Kul e'uzu bi Rabbi-l-felek, Kul euzzu bi Rabbi-n-nas" (3X) - po tri puta jutrom i večerom - Abbdullah, sin Habibov, prenosi da je Allahov poslanik Muhammed, sallallahu `alejhi we sellem, rekao: "Izgovaraj!" - Šta ću izgovarati, Allahov Poslaniče? - Uči sure Ihlas, Felek i Nas, kad nastupi noć i osvane jutro po tri puta, neće ti trebati ništa više za bilo što ili protiv bilo čega.( D, T )-( i Ajetul-kursijju u jutro i noći )

Lijepe dove


“Ja, Rabbi! Pokloni mi ljubav prema Tebi i prema onima koji Tebe vole, kao i prema svemu onome što me vodi do Tvoje ljubavi. Podari da mi ljubav prema Tebi bude draža od ljubavi žednog za hladnom vodom.”

"Gospodaru nas, nasu bol zamjeni utjehom, tugu radoscu, a strah sigurnoscu. Gospodaru nas, neka jekin zgasne pozudu srca, neka rijeka imana utrne zar duse. Boze, umornim ocima podari siguran san, nemirnim dusama spokoj i obraduj ih skorom pobjedom. Boze, neka Tvoj nur prosvjetli izgubljene oci, neka zalutali nadju Tvoj put, a izgubljeni Tvoju uputu.

Gospodaru nas neka istinska zora Tvoje svjetlosti odagna sejtanska saputanja, neka Istina prevlada zlo u nama i neka Tvoja vojska odbrane skrsi sve spletke sejtanske. Boze, sacuvaj nas od tuge i brige, a iz nasih dusa odagnaj nemir. Samo se Tebe bojimo, Tebi robujemo, na Tebe se oslanjamo i od Tebe svaku pomoc trazimo. Ti si nas Gospodar i Zastitnik, pa divnog li Gospodara i Pomagaca."

"Bože, nemoj me uciniti od onih koji, kada obole, tada se kaju, a cim ozdrave, opet u iskušenje padaju, a kada osiromaše, tužni budu! Bože, podari mi zadovoljstvo onoga koji je Tobom zadovoljan! Cuvaj me u ovom mom životu, a i poslije moje smrti!"


DOVE PROTIV TUGE I POTIŠTENOSTI

"La ilahe ille-l-Lahu-l-azimu-l-halimu, la ilahe ille-l-Lahu
Rabbu-l-Arši-l-azimi, la ilahe ille-l-Lahu Rabbu-s-Semavati ve Rabbu-l-Erdi ve Rabbu-l-Arši-l-kerim"

- Nema boga osim Allaha, Velikog i Blagog. Nema boga osim Allaha, Gospodara Prijestolja velikog. Nema boga osim Allaha, Gospodara Nebesa i Gospodara Zemlje, Gospodara Prijestolja milostivog.

"Allahumme rahmeteke erdžu fe la tekilni ila nefsi tarfete' ajnin ve aslih li še' ni kullehu, la ilahe illa Ente"

- Allahu, za milost Tvoju molim, I zato ne prepusti me samom sebi ni jednog trenutka. Udobri mi cijelo moje stanje. Nema boga osim Tebe. 

"La ilahe illa Ente, subhaneke inni kuntu mine-z-zalimine"

- Nema boga osim Tebe. Neka si slavljen Ti, doista sam ja bio medju grješnicima.

"Allahu, Allahu Rabbi, la ušriku bihi šej'en"
- Allah, Allah je Gospodar moj, Kome ja ne pretpostavljam ništa.

«Moj Bože, ko je podložniji propasti i pogrešci od mene, a ko je dostojniji oprostu i poklonu od Tebe! Ti si me stvorio slabašnim pa ja nisam kadar od sebe štetu odbiti niti sebi korist pribaviti.

Moj Bože, tvoje znanje o meni je vjecno, Tvojoj odredbi ja ne mogu umaci niti se tvojoj odluci suprotstaviti .

Tvojom voljom ja sam Ti pokoran, a od Tebe je pomoc i dar. Ogriješio sam se o Tebe sa Tvojim znanjem; pa argument je Tvoj. Tako Ti obaveze na milost, ulij strah u moje srce – da mi nada bude samo u Tebe i strah samo od Tebe!

Moj Bože, koji si najmilostiviji, blagoslovi Muhameda – posljednjeg vjerovjesnika, a meni i svim vjernicima podari oprost.» Dovoljan mi je Allah i divan li je On gospodar.»

Allahumme, innî eûzu biKe minel ‘adžzi vel keseli vel džubni vel buhli vel heremi vel kasveti vel gafleti vel ‘ajleti vez-zilleti vel killeti vel meskeneti, ve e‘ûzu biKe minel fakri vel kufri vel fusûki veš-šikâki ven-nifâki ves-sum‘ati ver-rijâi, ve e‘ûzu biKe mines-samemi vel bekemi vel džunûni vel džuzâmi vel beresi ve sejji’il eskâm.

(Allahu moj, utjecem Ti se od nemoci, od lijenosti, od strašljivosti, od škrtosti, od oronulosti, od tvrdokornosti srca, od nemara, od prekomjerne neimaštine, od prezrenosti, oskudice, potpune neimaštine, i utjecem Ti se od siromaštva, od nevjerstva, od nepokornosti, od neprijateljstva, od licemjerja, od želje za slavom, od lažnoga prikazivanja , i utjecem Ti se od gluhoce, od njemosti, od ludila, od gube, od lepre i svih ružnih bolesti.)

Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,: "Hočete li da vas uputim na najuzvišenije Allahovo,dž.š., ime, s kojim kada On bude pozvan odazove se, a kada se od Njega nešto traži s tim imenom, On to dadne. To je dova kojom se molio Junus, a.s., kada Ga je pozivao iz trostruke tmine:

La ilahe illa ente subhaneke, inni kuntu minez-zalimin.

(Nema Boga, osim Tebe, hvaljen neka si, ja sam se zaista ogriješio prema sebi)

Odabrane Kur'anske dove

Rabbena la tuzig kulubena ba'de iz hedejtena ve heb lena min ledunke rahmeten, inneke Entel-Vehhab.

"Gospodaru nas, ne dopusti srcima nasim da skrenu, kad Si nam vec napravi put ukazao, i daruj Svoju milost, Ti si uistinu Onaj koji mnogo daruje." (Ali Imran, 8)

Rabbena atina fiddunja haseneten ve fil- ahireti haseneten ve kina azabennar.

"Gospodaru nas, daj nam dobro na ovom svijetu i dobro na Ahiretu i sacuvaj nas dzehennemske vatre." (El-Bekare,201)

Rabbenagfir lena ve li ihvanine-llezine sebekuna bil-imani, ve la tedz'al fi kulubina gillen lillezine amenu, Rabbena inneke reufun rahim.

"Gospodaru nas, oprosti nama i braci nasoj koja su nas u vjeri pretekla, i ne dopusti da u srcima nasim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru nas, Ti si zaista, Dobar i Milostiv. (Ei-Hasr, 10)

Rabbi edhilni mudhale sidkin ve ahridzni muhredze sidkin vedz'al li min ledunke sultanen nesira.

"Gospodaru moj, ucini da umrem, a da si Ti zadovoljan sa mnom i ucini da budem prozivljen, a da si Ti zadovoljan sa mnom, i daruj mi od Sebe snagu koja ce mi pomoci." (El-Isra, 80)

Rabbi heb li hukmen ve elhikni bissalihin. Vedz'al li lisane sidkin fil-ahirin vedz'alni min vereseti dzenneti-nneim.

"Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me medju one koji su dobri. Ucini da me po lijepom spominju oni sto ce poslije mene doci. Ucini me od onih kojima ces dzennetske blagodati dati. (Es-Sua'ra, 83-85)

"Gospodaru naš, podari nam u zenama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!'" (sura Al-Furqan, 74. ajet)

"Gospodaru naš, Ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri!" (sura Al-Mu'min, 7. ajet)

"Gospodaru naš, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti" (sura Al-Mumtehina, 4. ajet)

"Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko hrđavih postupaka naših, i učini da poslije smrti budemo s onima dobrima." (sura Ali' Imran, 193. ajet)

"Gospodaru naš, podaj nam ono što si nam obećao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti  ceš, doista, Svoje obećanje ispuniti!" (sura Ali' Imran, 194. ajet)

Dove za razne prilike

ZASTITA OD SIHIRA, UROKA I DZINA

Allahov Poslanik s.a.v.s. je trazio utociste kod Allaha od dzina i pogleda insana (uroka) na razne nacine, sve dok nisu objavljene sure Felek i Nas. Kada su one objavljene ucio je njih, ostavivsi sve drugo. (Tirmizi- hasen)

«Ko prouci Ajetul-kursijju kada svane, bude mu zastita od dzina dok noc ne nastupi, ko je prouci kad noc nastupi bice mu zastita od dzina dok ne svane.»(El-Hakim)

DOVA U NESRECI I ISKUSENJU

Inna lillahi ve inna ilejhi radziun. Allahumme'dzurni fi musibeti vahluf li hajren minha.

"Mi smo Allahovi i doista se Njemu vracamo. Allahu moj, pomozi mi u ovoj mojoj nevolji i daj mi bolje stanje od ovoga". (Muslim)


DOVA DA SE DOBIJE POTOMSTVO

Rabbi hebli min ledunke zurrijjeten tajjibeten, inneke semiu-ddua'.

"Gospodaru moj, pokloni mi od sebe cestita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odazivas." (Ali Imran,38)

ZASTITA NOVORODENCETA OD POGLEDA OCIJU (UROKA)

Euzu bi kelimatillahi-ttammeti min kulli sejtanin ve hammetin ve min kulli ajnin lammetin.

"Trazim zastitu savrsenim Allahovim rijecima od svakog sejtana, od ujeda (kakve zivotinje) i svih zlih ociju." (Buharija)

DOVA KOD POSJETE BOLESNIKU

Ko posjeti svog bolesnog brata muslimana i sedam puta kod njega prouci ovu dovu, bolesnik ce, ako Bog da, ozdraviti, osim onoga kome je nastupio edzel - smrtni cas:

Es'eluIIahel-azime Rabbel-arsil-azimi en jesfijeke.

"Molim Uzvisenog Allaha, Gospodara Prijestolja Velikog, da ti zdravlje da." (Tirmizi i Ebu Davud - sahih)

DOVA KADA OSJETIMO BOL

Stavi ruku na mjesto gdje osjecas bol, tri puta prouci: Bismillahi i sedam puta: Euzubillahi ve kudretihi min serri ma edziduhu ve uhaziru.

"Zastitu trazim kod Allaha i Njegove svemoci protiv zla onoga sto me je snaslo i od kog strepim." (Muslim)

DOVA DOK UZIMAMO ABDEST

Allahummagfir li zenbi ve vessi' li fi dari ve barik fi rizki.

"Allahu moj, oprosti mi grijehe, ucini prostranom moju kucu (rahatlukom za ukucane i musafire), i ucini bericetnom moju opskrbu." (Nesai - hasen)

DOVE NAKON UZIMANJA ABDESTA

Eshedu en la ilahe illellahu vahdehu la serike lehu ve eshedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.

"Svjedocim da nema boga osim Allaha i svjedocim da je Muhammed s.a.v.s. Njegov rob i Njegov Poslanik."

Ko bude ovo ucio nakon uzimanja abdesta otvoriée mu se svih osam dzennetskih kapija da udje na koju hoce. (Musiim)

DOVA KADA SE UJUTRO USTANE

El-hamdu lillahillezi ahjana ba'de ma ematena veilejhi-nnusur.

"Hvala Allahu, koji nas ozivi nakon sto nas (snom) umrtvi, i Njemu se, konacno, sve vraca." (Buharija i Muslim)

Odabrane Poslanikove dove

Gospodaru moj, utjecem Ti se od prestanka Tvojíh nimeta (blagodati), od prestanka Tvoga blagoslova, od iznenadne nesrece i svakog Tvog nezadovoljstva. (Muslim)

Allahumme inni euzu bike min zevali ni'metíke, ve tehavvuli afijetíke, ve fudzaetí nikmetíke ve dzemi'i sehatíke.

Allahu moj, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, zastiti me i opskrbi me. (Musiim)

AIIahumagfir li, verhamni vehdini ve afini, verzukni.

Gospodaru, popravi mi vjeru moju, koja je glavnica moja; popravi mi i ovaj svijet, jer ja na njemu zivim; popravi mi i buduci svijet, jer ja njemu idem; pozivi me dok mi je zivot dobar, a daj mi smrt, kad mi smrt bude dobra. Daj mi, da mi moj zivot bude povecanje u svakom dobru, a moja smrt mir i spas od svakog zla! (Musiim)

Allahumme aslih li dini-llezi huve ismetu emri ve aslih li dunjaje-lleti fiha measi ve aslih li ahiretí-Iletí fiha meadi. Ve ahjini ma kanetil-hajatu hajren li ve teveffeni iza kanetil-vefatu hajren li vedz'alil- lajate zijadeten li fi kulli hajrin vedz'alil- mevte rahaten li min kulli serrin.

Gospodaru moj, utjecem Ti se od slabosti, od lijenosti, od pretjerane plasljivosti, od skrtosti, duboke starosti i patnje u kaburu. Gospodaru moj, podari mojoj dusi pokornost i ocisti je jer Ti ces je najbolje ocistiti, Ti si njen Prijatelj i Zastitnik. Allahu moj, sacuvaj me znanja koje ne koristi, srca koje nije bogobojazno, duse nezasite i dove koja se
ne prima. (Musiim)

Allahumme inni euzu bike minel-adzzi vel- eseli, vel-dzubni vel-buhli vel-heremi ve azabil-kabri, Allahumme ati nefsi takvaha ve zekkiha ente hajru men zekkaha, ente velijjuha mevlaha. Allahumme inni euzu bike min ilmin la jenfeu ve min kalbin la jahseu, ve min efsin la tesbeu ve min da'vetín la justedzabu leha.

Allahu moj, podari mi uputu, pokornost, cednost í imetak. (Muslim)

AIIahumme inni es'elukel-huda vettuka vel-'afefe vel-gina.
Allahu moj, Tebi se predajem, u Tebe vjerujem, na Tebe se oslanjam, Tebi se zalim. Gospodaru nas, sacuvaj me Tvojom moci da ne budemo u zabludi. Nema boga osim Tebe, Ti si vjecno zivi koji ne umire, a dzini i ljudi umiru. (Buharija i Musiim)

Allahumme leke eslemtu ve bike amentu ve alejke tevekkeltu, ve ilejke enebtu ve bike hasamtu. Allahumme inni euzu bi izzetíke la ilahe illa Ente en tudilleni. Entel-hajjullezi la jemutu, vel-dzinnu vel-insu jemutune.

Allahu moj, oprosti mi moje greske, moje neznanje, prekomjernost u postupcima mojim i sve ono sto Ti znas da je kod mene. Gospodaru moj, oprosti mi moju neozbíljnost, moju gresku i namjeru, jer sve je ovo kod mene. (Buharija)

Allahummagfir li hatíetí ve dzehli ve israfi fi emri, ve ma Ente ea'lemu bihi minni, Allahummagfir li dziddi ve hezli ve hatai ve amdi ve kullu zalike indi.

Allahu moj, uputi me i izvedi me na pravi put. (Muslim)

Allahummehdini ve seddidni.

Gospodaru moj, oprosti mi, primi moje pokajanje, jer Ti si zaista Onaj koji pokajanje prima i Koji je Milostiv. (Ebu Davud-sahih)

Rabbigfir li ve tub alejje inneke Ente-ttewabu- rrahim.

Kada i cija se dova prima

Vrijeme kada se dova prima
- dova izmedju ezana i ikameta
- u zadnjioj trecini noci
- petkom
- poslije namaza
- u nevolji- musibetu

- kod plakanja iz bogobojaznosti
- kada pada kisa
- na dan Arefata
- kada pada kisa

- prvih deset dana mjeseca Zul-hidzeta
- pri gledanju u Kabu
- Uz Ramazan, u noci Lejletul- kadr i vrijeme iftara
- u namazu na sedzdi i iza salavata, prije selama

Cija dova se prima

Dove se primaju mazluma:

- mazluma (onome kome je ucinjeno nasilje)
- musafira – putnika
- roditelja za dijete
- postaca

- pravednog vladara
- onoga ko Allaha puno spominje
- muslimana odsutnom bratu muslimanu
- hadzije i mu’temira (onoga ko obavlja umru)

- bolesnika
- starca koji se strogo pridrzava sunneta
- onoga kome je ucinjeno dobro, svome dobrocinitelju
- hafiza Kur’ana, i onoga ko prouci Kur’an

- onoga ko je u nevolji, teskoj situaciji
- dova ljudi kada se sakupe, pa jedan uci dovu a ostali aminaju

Zastita svakog muslimana

DOVE NAKON BUĐENJA IZ SNA
 
1. El-hamdu li-l-Lahi-llezi ahjana ba'de ma ematena ve ilejhi-nnušuru
- Hvala Allahu, Koji nas oživi nakon što nas umrtvi, i Njemu se, konačno, sve vraća. (B )
 
2.Kale Resulul-l-Lahi sallee-l-Lahu 'alejhi ve selleme: "Men te'arre min-l-lejli fe kale hine jestejkizu-la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu, ve huve' ala kulli šej'in kadir. Subhane-l-Lahi ve-l-hamdu li-l-Lahi ve la ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi-l-aliji-l-azim, summe de‘a: Rabi-gfir li, gufire lehu.Kale-l-Velidu: "ev kale de a, ustudžibe lehu. Fe in kame fe tevedda'e, summe salla- kubilet salatuhu",

- kazao je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem: "Onaj ko se trgne iz sna pa prouči: nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnoga nema. Njemu vlast pripada i Njemu je zahvalnost svaka. Njegova je moć iznad svake druge moći, neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala: nema boga osim Allaha. Allah je Najveći. Nema moći i sile osim Allahove, Moćnog i Velikog.” Zatim zamoli: "Gospodaru moj, oprosti mi", bit će mu oprošteno.
A Velid dodaje ili je (Poslanik) rekao: " Ko uputi dovu bit će mu uslišena.” Ako još usto abdesti te klanja (nafilu), bit će mu namaz primljen. (B, MA, i g)
 
3.El-hamdu li-l-Lahi-llezi afani fi džesedi ve redde alejje ruhi ve ezine li bi zikrihi
- Hvala Allahu, Koji je zdravim očuvao moje tijelo, vratio mi moju dušu i omogućio mi da Ga se sjećam spominjući. (T)
 
4.- Doista u stvaranju Nebesa i Zemlje, u izmjeni noći i dana, postoje jasni znaci za one koji vjeruju; one, koji Allaha spominju stojeći i sjedeći, i ležeći na bokovima svojim, te koji razmišljajući o stvaranju Nebesa i Zemlje govore: - Gospodaru naš, nisi Ti ovo bez svrhe stvorio. Neka si slavljen, i nas sačuvaj od kazne džehenemskom vatrom. (K, Ali - Imran,190-191)
 

DOVA PRILIKOM OBLAČENJA ODJEĆE

 
5.El-hamdu li-l-lahi-llezi kesani haza ve rezakanihi min gajri havlin minni ve la kuvvetin ...
- Hvala Allahu, Koji me je odjenuo ovim (ovom odjećom, i koji me je opskrbio bez moje pomoći i moći...).( SS )
 

 DOVA PRILIKOM OBLAČENJA NOVE ODJEĆE
 
6.Allahumme leke-l-hamdu, Ente kesevtenihi. Es eluke min hajrihi vehajri ma suni‘a lehu. Ve e'uzu bike min šerrihi ve šerri ma suni‘a lehu.
- Allahu moj, Tebi hvala. Ti si me ovim odjenuo. Molim Te za dobro, koje mi ona pruža, i u čijoj je funkciji, a prizivam Te protiv zla njegova i onoga koje iz njega može proisteći. ( D,T,BG,ŠTL )
 
DOVA ZA ONOGA KOJI OBUČE NOVU ODJEĆU
 
7.Tubli ve juhlifu-l-Lahu te‘ala.
- Iznosio je, a novom te Allah počastio. (D )
 
8.Ilbis džediden ve'iš hamiden ve mut šehiden
- Obuci novo, živi dostojanstven i umri kao šehid! ( MA,BG )
 
 
ŠTA SE IZGOVARA PRILIKOM ODLAGANJA ODJEĆE

9. "Bismi-l-Lah"
- U ime Allaha. ( T, i g )
 
DOVA PRILIKOM ULASKA U TOALET
 
10.(Bismi-l-Lahi) Allahhumme inni e'uzu bike mine-l-hubsi ve-l-habaisi
- (U ime Allaha) Allahu moj, prizivam Te protiv zla šejtana i šejtanica ).(K )
 
DOVA POSLIJE IZLASKA IZ TOALETA
 
11. "Gufraneke"
- Za oprost Te molim! ( SS, N )
 
 
DOVA PRIJE POČETKA UZIMANJAABDESTA
 
12. "Bismi-l-Lah"
- U ime Allaha.
 
DOVE NAKON UZIMANJA ABDESTA
 
13."Ešhedu en la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu ve ešhedu enne Muhammeden abdu-hu ve resulu-hu"
- Svjedočim da nema boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Njegov rob (sluga odani) i Njegov Poslanik. ( M )
 
14."Allahumme-džalni mine-t-tevvabine ve-džalni mine-l mutetahhirine"
- Allahu moj, svrstaj me među one koji se kaju i svrstaj me među one koji su uvijek čisti! ( T )
 
15."Subhaneke-l-Lahumme ve bi hamdike. Ešhedu en la ilahe illa ente. Estagfiruke ve etubu ilejke"
-Tebi slava pripada, Allahu moj, i trajna zahvalnost, Svjedočim da nema boga osim Tebe. Od Tebe oprost tražim i samo se Tebi kajem. ( NFJL )
 
DOVE PRILIKOM IZLASKA IZ STANA / KUĆE
 
16."Bismi-l-Lahi, tevekkeltu ‘ale-l-Lahi, ve la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi"
- U ime Allaha, u Allaha se pouzdavam, nema pomoći niti moći bez (mimo) Allahove pomoći i moći.
 
17."Allahumme inni euzu bike en edille ev udalle ev ezille ev uzelle ev azlime ev uzleme ev edžhele ev judžhele alejje"
- Allahu moj, molim Ti se da ne zalutam ili ne budem zaveden, da ne posrnem ili ne budem naveden na grijeh, da ne činim nasilje ili da meni ne bude učinjeno - da ne budem glup ili da se na meni nerazumnost ne ispolji. ( SS )
 
  DOVA PRILIKOM ULASKA U STAN
 
18."Bismi-l-Lahi veledžna ve bismi-l-Lahi haredžna ve ala Rabbina tevekkelna" ( D )
- S Allahovim imenom ulazimo i s Allahovim imenom izlazimo. Na Gospodara našega se oslanjamo. ( D )
 
DOVA PRILIKOM ODLASKA U DŽAMIJU
 
19."Allahumme-dž'al fi kalbi nuren, ve fi lisani nuren, ve-dž'al fi sem i nuren, ve-dž'al fi besari nuren, ve-dž'al min halfi nuren ve min emami nuren, ve-dž‘al min fevki nuren ve min tahti nuren. Allahumme 'a tini nuren"
- Allahu moj, podari mi u srce moje svjetlo i u jezik moj svjetlo, osvijetli mi sluh moj i vid moj, daruj mi svjetlo iza mene i ispred mene, podari mi iznad mene i ispod mene svjetlo. Allahu moj, svjetlo mi daruj! ( K )
 

DOVA PRILIKOM ULASKA U DŽAMIJU

 
20."E‘uzu bi-l-Lahi-l-azimi ve bi vedžihihi-l-keri-mi ve sultanihi-l-kadimi mine-š-šejtani-r-radžim, "Bismi-l-Lah, ve-s-salatu ve-s-selamu‘ ala Resuli-l-Lah." "Allahumme-ftahli ebva-be rahmetike."
- Sklanjam se u okrilje Allaha Velikog, pred Njegovo lice časno, Njegovu vlast pravječnu - pred šejtanom prokletim.
U ime Allaha, i spas i mir Njegovu Poslaniku. Allahu moj, otvori mi vrata milosti Tvoje! ( M )
 
DOVA PRILIKOM IZLASKA IZ DŽAMIJE
 
21."Bismi-l-Lahi ve-s-salatu ve-s-selamu 'ala Resuli-l-Lahi, Alla-humme inni es‘eluke min fadlike Allahumme ' asimni mine-š-šejtani-r-radžim"
- U ime Allaha, mir i spas Allahovu Poslaniku; Allahu moj, molim Ti se da me dobrom obaspeš; Allahu moj, zaštiti me od prokletog šejtana. ( MA )
 
ŠTA SE IZGOVARA PRILIKOM SLUŠANJA EZANA
 
22."Jekulu misle ma jekulu-l-muezzinu illa fi: "Hajje ale-s- sala-ti ve hajje ale-l-felah"
- Ponavlja se za mujezinom osim kod riječi: "Dođite na namaz, dođite na spas",
- poslije kojih se uči: "la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lah" ,-“Nema pomoći niti moći osim (mimo) Allahove ( pomoći i moći )." ( K )
 
23.Ve ene ešhedu en la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu ve ešhedu enne Muhammeden' abduhu ve Resuluhu, Raditu bi-l-Lahi Rabben ve bi Muhammedin Resulen, ve bi-l-islami dinen" ( IHZ )
- Izgovara se: I ja svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, te svjedočim da je Muhammed rob Njegov i Poslanik Njegov. Zadovoljan sam da je moj Gospodar Allah, da je moj poslanik Muhammed, da je moja vjera islam.
- Ove riječi izgovaraju se nakon što mujezin prouči: Ešhedu en la ilahe ille-l-Lahu i ešhedu enne Muhammeden Resulu-l-Lahi.( IHZ )
 
24.- Izgovoriti salavat na Poslanika, sallallahu `alejhi we sellem, nakon što se prouči prva dova neposredno poslije ezana. (M )
 
25."Allahumme Rabbe hazihi-d-da veti-t-tammeti ve-s-salati-l-kaimeti ati Muhammedeni-l-vessilete-l-fadilete ve-b-ashu mekamen mahmudeni-l-lezi ve‘ad tehu."
- Uči se: - Allahu moj, Gospodaru ove cjelovite molbe i namaza koji se upravo uspostavlja, podari Muhammedu veliki stepen u Džen-netu i svako dobro, uzdigni ga na uzvišeno mjesto, koje si mu obećao. (B)(1)
 
26.- Za sebe se moli Allahu između ezana i ikameta, jer tada se dova ne odbija. ( T.D )
 
 
DOVE KOJIM SE POČINJE NAMAZ
( poslije izgovora tekbira kojim se stupa u namaz )
 
27."Allahumme ba'id bejni ve bejne hatajaje kema baadte bejne-l-mašriki ve-l-magribi. Allahumme nekkini min hatajaje kema junekka-s-sevbu-l-ebjedu mine-d-denisi.
Allahummagsilni min hatajaje bi-s-seldži ve-l-mai ve-l-beredi."
- Allahu moj, odmakni me od grijeha na razdaljinu kolika je od Istoka do Zapada. Moj Allahu, sačuvaj me od grijeha kao što se čuva bijela odjeća od prljavštine. Gospodaru moj, očisti me od grijeha svim sredstvima (snijegom, kišom,i ledom). (K )
 
28."Subhaneke-l-Lahumme ve bi hamdike ve tebareke-smuke ve te‘ala džedduke ve la ilahe gajruke."
- Tebi slava pripada, Allahu moj, i uvijek si hvaljen. Blagoslovljeno je Tvoje Ime, uzvišena je Tvoja veličina i nema boga osim Tebe. ( SS4 )
 
29."Vedždžehtu vedžhije li-l-lezi fetare-s-semavati ve-l-erda hanifen ve ma ene mine-l-mušrikine. Inne salati ve nusuki ve mahjaje ve memati li-l-Lahi Rabbi-l-alemine. La šerike lehu ve bi zalike umirtu ve ene mine-l-muslimine. Allahumme Ente-l-Meliku, la ilahe illa Ente. Ente Rabbi ve ene ‘abduke. Zalemtu nefsi va‘-tereftu bi zenbi, fa-gfir li zunubi džemi‘an, innehu la jagfiru z-zunube illa Ente. Vehdini li ahsenil-ahlaki la jehdi li ahseniha illa Ente. Vasrif anni sejji‘eha, la jasrifu anni sejji‘eha illa Ente. Lebbejke ve s‘adejke, ve-l-hajru kulluhu bi jedejke. Ve-š-šerru lejse ilejke, ene bike ve ilejke, tebarekte ve te alejte. Estagfiruke ve etubu ilejke."
Upravio sam lice svoje Onome Koji je stvorio nebesa i Zemlju kao potvrdu Svoje istinitosti, i ja nisam neznabožac. Doista, moj namaz i moji obredi, moj život i moja smrt, pripadaju Allahu, Gospodaru svjetova, Koji nema
1)Muhamed,a.s., objasnio je riječ “el-vesile” u jednom hadisu u kojem kaže: "Tražite od Uzvišenog Allaha da mi podari "el-vesile", a to je stepen u Džennetu koji može dostići samo Allahov odani rob. Nadam se i molim Uzvišenog Allaha da ja budem taj rob." (Prim. rec.)
Sebi ravnog. Tako mi je zapovjeđeno i ja sam musliman. Allahu moj, Ti si vladar, nema boga osim Tebe. Ti si Gospodar moj, a ja sam rob Tvoj. Prema sebi sam nasilje počinio i priznajem grijehe svoje. Zbog toga oprosti mi sve grijehe moje, jer niko osim Tebe ne može grijehe opraštati. Pokaži mi put najljepšeg ahlaka, jer ljepšem niko osim Tebe ne može uputiti. Odstrani od mene loš karakter, jer samo Ti to možeš učiniti. Odazivam Ti se i radujem, Allahu moj, i sva dobra su u Tvojim Rukama. Tebi se zlo ne pripisuje. Ja sam Tvoj sluga i Tebi pripadam. Ti si Slavljeni i Uzvišeni. Tebe samo molim za oprost i Tebi se kajem. ( M )
 
30."Allahumme Rabbe Džebraile ve Mikale ve Israfile, fatire-s-semavati ve-l-erda, alime-l-gajbi ve- š-šeha-deti. Ente tahkumu bejne ibadike fima kanu fihi jahtelifun. Ihdini lima-htulife fihi mine-l-hakki bi iznike. Inneke tehdi men tešau ila siratin mustekim."
- Allahu moj, Gospodaru Džebraila, i Mikaila i Israfila, Stvaratelju nebesa i Zemlje, Znalče skrivenog i vidljivog - Ti sudiš među robovima Svojim u pitanjima u kojima se oni razilaze. Razluči mi istinu od neistine, jer samo Ti na Pravi put upućuješ onoga koga Ti hoćeš. ( M )
 
31."Allahu ekber kebira, Allahu ekber kebira, Allahu ekber kebira, ve-l-hamdu li-l-Lahi kesira, ve-l-hamdu li-l-Lahi kesira, ve-l-hamdu li-l-Lahi kesira, ve subhane-l-Lahi bukreten ve esila. (3X) E‘uzu bi-l-Lahi mine-š-šejtani minnefhihi ve nefesihi ve hemzihi."
- Doista je Allah najveći, zaista, Allah je najveći i ponovo, doista Allah je najveći. Beskonačna zahvalnost pripada Allahu. Svekolika zahvalnost samo Allahu pripada. Svekolika zahvalnost pripada Allahu. Slavljen neka si, Allahu moj, jutrom i uvečer. (3X) Allaha prizivam protiv šejtana, protiv njegova daha, i došaptavanja, i njegova navraćanja na zlo. ( D, MA, H, M )
 
32."Allahumme leke-l-hamdu, Ente nuru-s-semavati ve-l-erdi ve men fihinne, ve leke-l-hamdu Ente kajjimu-s-semavati ve-l-erdi ve men fihinne, ve leke-l-hamdu, Ente Rabbu-s-semavati ve-l-erdi ve men fihinne, ve leke-l-hamdu, Ente-l-hakku, ve kavluke-l-hakku, ve lika‘uke-l-hakku , ve-džennetu hakkun, ve-n-naru hakkun, ve-n-ebijjune hakkun, ve Muham-medun sallallahu `alejhi we sellem hakkun ve-s-sa'atu hakkun. Allahumme, leke eslemtu, ve‘alejke tevekkeltu, ve bike amentu ve ilejke enebtu, ve bike hasamtu, ve ilejke hakemtu. Fa-gfirli ma kaddemtu ve ma ehhartu, ve ma esrertu ve ma a‘lentu. Ente ilahi la ilahe illa Ente."
- Vjerovjesnik, sallallahu `alejhi we sellem, prilikom noćnih molitvi učio je ovu dovu: "Allahu moj, Tebi hvala, Ti si svjetlo nebesa i Zemlje i onoga što je na njima. Hvala Tebi, Ti si upravitelj nebesa i Zemlje. Hvala Tebi, Ti si Istina, i Tvoje obećanje je istina, i Tvoj govor je istina, i susret s Tobom je istina, i Džennet je istina, i Džehennem je istina, i vjerovjesnici su istina, i Sudnji dan je istina, i Muhammed je istina. Allahu moj, Tebi sam predanost iskazao, i na Tebe se oslanjam, i u Tebe vjerujem, i Tebi se kajem, i radi Tebe se sukobljavam s neprijateljem i borim protiv njega; Zbog toga, oprosti grijehe koje ću, možda, počiniti i one koje sam već počinio, one koje sam tajno počinio kao i one koje sam javno počinio! Ti si moj Bog. Nema boga osim Tebe." ( B, MS )

DOVE NA RUKU`U ( PREGIBANJU U NAMAZU )
 
33."Subhane Rabije-l-azim" (3x)
- Neka si slavljen, Gospodaru moj Veliki. (SS, H)
 
34."Subhaneke-l-Lahumme, Rabbena, vebi ha-mdike-l-Lahumme-gfir li"
- Neka si slavljen, Allahu moj - Gospodaru naš, i radi Tvoje hvaljenosti oprosti mi. ( K )
 
35."Subbuhun, Kuddusun, Rabbu-l-mela'iketi ve- r-Ruhi"
- Slavljeni, Sveti, Gospodar meleka i Ruha. (M)
 
36."Allahumme leke reka tu, ve bike amentu, ve leke eslemtu, haše'a leke sem‘i ve besari ve muhhi, ve‘azmi ve'asabi ve ma istekalle bihi kademi."
- Allahu moj, Tebi ruku (pregibanje) činim, u Tebe vjerujem i radi Tebe sam islam prihvatio, Tebi skrušenost iskazuje moj sluh i vid moj, i moje namisli, kosti moje i nervi moji, i ono što nose moje noge. ( M, SS, MA )
 
37."Subhane zi-l-Džeberuti ve-l-Melekuti, ve- l-Kibrija‘i ve-l-Azameti"
- Neka si slavljen, Ti, Koji posjeduješ silu, vlast, veličinu i uzvišenost. ( D, N, H )
 
 
DOVE NAKON POVRATKA S RUKUA
 
38."Semi a-l-Lahu limen hamideh"
- Čuo Allah onoga ko Ga hvali. ( B )
 
39."Rabbena ve leke-l-hamdu hamden kesiren, tajjiben, mubareken fihi"
- Gospodaru naš, Tebi hvala - beskonačna hvala, lijepa hvala u kojoj je (za nas) svaki blagoslov. ( B )
 
40."Mil‘e-s-semavati ve mil'e-l-erdi vema bajinahuma ve mil'e ma ši‘te min šej‘in ba'du. Ehlu-s-sena i ve-l-medždi ehakku ma kale-l-abdu ve kulluna leke abdun. Allahumme la mani‘a li ma a‘tajte ve la mu‘ti li ma mena'te ve la jenfe'u ze-l-džeddi minke-l-džeddu"
- (Gospodaru) Tebi hvala koja ispunjava nebesa i Zemlju i što Ti hoćeš osim njih. Ti zaslužuješ svu hvalu i slavu. Najpreče što neki rob kaže, a svi smo mi Tvoji robovi, jeste: "Allahu moj, ono što Ti daješ niko ne može uskratiti, niti iko može dati ono što Ti uskratiš, a niti ikome koristi njegova snaga pored Tvoje snage." ( M )
 
DOVE KOJE SE UČE NA SEDŽDI
 
41."Subhane Rabbije-l-e'ala" (3x)
- Neka Si slavljen, moj najviši Gospodaru! ( SS, H )
42."Subhaneke-l-Lahumme Rabbena ve bi hamdike-l-Lahumme- gfir li"
-Tebi slava pripada, Gospodaru naš. Molim Te hvaljenošću Tvojom, oprosti mi. ( K )
 
43."Subbuhun, Kuddusun, Rabbu-l-mela iketi ve-r-Ruha"
- Slavljen, Sveti, Gospodar meleka i Ruha. ( M )
 
44."Allahumme leke sedžedtu ve bike amentu, ve leke eslemtu. Sedžede vedžhi li-l-lezi halekahu ve savverehu ve šekka sem‘ahu ve besarehu. Tebare-ke-l-Lahu ahsenu-l-halikine"
- Allahu moj, Tebi sedždu činim i Tebe vjerujem; Tebi sam se potpuno predao. Lice moje na sedždu pada Onome Koji ga stvori i uobliči, te Koji je, na njemu, osjetila za sluh i vid otvorio: Blagodaran je Allah, najljepši Stvaratelj. ( M )
 
45."Subhane-zi-l-džeberuti ve-l-melkuti ve-l-Kibrija i ve-l-azameti "
- Slavljen neka si - Posjedovatelju moći, Veličine i Uzvišenosti. ( D, N, H)
 
46."Allahumme-gfir li zenbi kullehu, dikkahu ve džillehu, ve evvelehu ve ahirehu ve‘alanijjetehu ve sirrehu"
- Allahu moj, oprosti mi svaki moj grijeh; mali i veliki, prošli i budući, javni i tajni. ( M )
47." Allahumme inni e‘uzu bi ridake min sehatike, ve bimu'a-fatike min ukubetike, ve e‘uzu bike minke, la uhsi senaen‘alej-ke. Ente kema esnejte 'ala nefsike "
- Allahu moj, sklanjam se pod zadovoljstvo Tvoje pred srdžbom Tvojom, pod oproštaj Tvoj pred kaznom Tvojom, od Tebe tražim zaštitu pred Tobom. Nisam u stanju ispoljiti Tebi zahvalu. Ti si Onakav kako si o Sebi (pohvalno) rekao.( M )
 
DOVE KOJE SE UČE IZMEĐU SEDŽDI
 
48."Rabbi-gfir li, Rabbi-gfir li"
- Gospodaru moj, oprosti mi, Gospodaru moj, oprosti mi! ( D )
 
49."Allahumme-gfir li, ve-rhamni ve-hdini ve džburni, ve‘afini verzukni verfa'ni"
- Allahu moj, oprosti mi i smiluj se, uputi me i učini zadovoljnim (bogatim), sačuvaj me i nafaku mi daj, uzdigni me! ( SS, N )
 
 
DOVE KOJE SE UČ22) E PRILIKOM SEDŽDEI - TILAVETA
 
50."Sedžede vedžhi li-l-lezi halekahu ve šekka sem'ahu ve besarehu, bi havlihi ve kuvvetihi. Fe tebareke-l-Lahu ahsenu-l-halikine"
- Sedždu čini lice moje Onome Koji ga stvori i na njemu oblikova sluh i vid Svojom moći i pomoći. Blagoslovljen je, zbog toga, Allah, najljepši Stvaratelj. (T, H, HA)
51." Allahumme-ktub li biha indeke edžren , ve da' anni biha vizren, ve-dž'alha li indeke zuhren, ve tekabbel-ha minni kema tekabbelte-ha min abdike Davude"
- Allahu moj, upiši mi poradi nje (dove) dobro kod Sebe i olakšaj mi tegobe. Učini mi je blagom kod Sebe, i primi je od mene kao što si je primio od Svoga roba Davuda, a.s. ( T, HA )
 
DOVE KOJE SE UČE NA SJEDENJU U NAMAZU
 
52." Ettehijjatu li-l-Lahi ve-s-salevatu ve-t-tajjibatu, esselamu alejke ejjuhe-n-nebijju ve rahmetu-l-Lahi ve berekatuhu, esse-lamu alejna ve ala ibadi-l-Lahi-s-salihin. Ešhedu en la ilahe ille-l-Lahu ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve Rasuluhu "
- Najljepši selami Allahu, blagoslovi i dobrodati; selam tebi, Vjerovjesniče, i Allahova milost i Njegova blagodat; mir nama i dobrim All-ahovim robovima. Svjedočim da nema boga osim Allaha i svjedoč-im da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik. ( K )
 
SALAVATI POSLANIKU POSLIJE TEŠEHHUDA ( UČENJA ET-TEHIJATU )
 
53."Allahumme salli'ala Muhammedin ve'ala ali Muhammedin , kema sallejte ala Ibrahime ve'ala ali Ibrahime, inneke hamidun medžid. Allahumme barik'ala Muhammedin ve'ala ali Muhammedin kema barekte'ala Ibrahime ve'ala ali Ibrahime inneke hamidun medžid."
- Allahu moj, smiluj se Muhammedu, a.s., i njegovom potomstvu, kao što si se smilovao Ibrahimu, a.s., i njegovom potomstvu. Zaista si Ti Hvaljeni i Vječni. Allahu moj, blagoslovi Muhammeda, a.s., i njegovo potomstvo, kao što si blagoslovio Ibrahima, a.s., i njegovo potomstvo. Doista si Ti Hvaljen i Vječan. ( B )
 
54."Allahumme salli'ala Muhammedin ve'ala ezvadžihi ve zurrijjetihi kema sallejte'ala ali Ibrahime. Ve barik'ala Muhammedin ve'ala ezvadžihi ve zurrijjetihi kema barekte'ala ali Ibrahime. Inneke Hamidun Medžid"
- Allahu moj, smiluj se Muhammedu, a.s., njegovim ženama i njegovu potomstvu, kao što si se smilovao porodici Ibrahima, a.s. Allahu moj, blagoslovi Muhammeda, a.s., njegove žene i njegovo potomstvo, kao što si blagoslovio Ibrahima, a.s., i njegovu porodicu. Doista, Ti si Hvaljeni i Vječni. ( K )
 
55."Allahumme inni e'uzu bike min'azabi-l-kabri ve min'azabi džehenneme ve min fitneti-l-mahja ve-l-memati ve min šerri fitneti-l-mesihi-d-dedžali"
- Allahu, prizivam Te da me sačuvaš od kaburske kazne i od kazne Džehennema, od ovosvjetskih onosvjetskih kušnji, te od kušnji Mesiha Dedžala. ( K )
56."Allahumme inni e'uzu bike min'azabi-l-kabri ve e'uzu bike min fitneti-l-Mesihi-d-dždžali, ve e'uzu bike min fitneti-l-mahja ve-l-memati. Allahumme inni e'uzu bike mine-l-me 'semi ve-l-magremi"
- Allahu, sklanjam se u okrilje Tvoje pred kaburskom kaznom i pred fitnelukom Mesiha Dedžala, te pred fitnelukom ovog i budućeg svijeta. Allahu, utječem Ti se od grijeha i zla (nesreće). ( K )
 
57."Allahumme inni zalemtu nefsi zulmen kesiren ve la jagfiru-z-zunube illa Ente, fa-gfir li magfireten min'indike, ve-rhamni inneke Ente-l-gafuru-r-rahim"
- Allahu, doista sam sebi počinio nasilje mnogo, a grijehe ne oprašta niko drugi do Ti. Zato, oprost mi Svoj pokloni i smiluj mi Se! Doista, jedino si Ti Oprostitelj Milostivi. ( K )
 
58."Allahumma-gfir li ma kaddemtu ve ma ehhartu, ve ma esrertu ve ma e'alentu, ve ma esreftu ve ma Ente e'a lemu bihi minni. Ente-l-mukaddimu ve Ente-l-muehhiru, la ilahe illa Ente"
- Allahu, oprosti mi moje ranije grijehe i kasnije, one što počinih potajno i na javi, one u kojima nisam mjere imao kao i one o kojima Ti znaš bolje od mene. Ti si Prvi i Posljednji. Nema boga mimo Tebe! (M )
 
59."Allahumme e'ini'ala zikrike ve šukrike ve husni'ibadetike"
- Allahu, pomozi mi da istrajem u sjećanju na Tebe, i u zahvalnosti prema Tebi, te u pokornosti prema Tebi. ( D, N )
 
60."Allahumme inni e'uzu bike mine-l-buhli ve e'uzu bike mine-l-džubni, ve e'uzu bike min en ureddu ila erzeli-l-'umuri ve e'uzu bike min fitneti-d-dunja ve 'azabi-l-kabri"
- Allahu, u Tvoje se okrilje sklanjam pred tvrdičlukom i plašljivošću, te pred pretjeranom starosti. Prizivam Te protiv fitneluka dunjalučkog i kazne kaburske! ( B )
 
61."Allahumme inni es eluke-l-džennete ve e'uzu bike mine-n-nari"
- Allahu, podari mi Džennet, a skloni od vatre džehenemske.( D )
 
62."Allahumme bi'ilmike-l-gajbe ve kudretike 'ale-l-halki ahjini ma 'alimte-l-hajate hajren li ve teveffeni iza 'alimte-l-vefate hajren li. Allahumme inni es eluke hašjeteke fi-l-gajbi ve-š-šehadeti, ve es eluke kelimete-l-hakki fi-r-rida ve-l-gadabi, ve es‘eluke kasde fi-l-gina ve-l-fakri, ve es eluke ne' imen la jenfedu, ve es eluke kurrete 'ajnin la tenkati'u, ve es eluke-r-rida ba' de-l-kada i, ve es‘eluke berde-l-ajši ba' de-l-mevti, ve es‘eluke lezzete-n-nezari ila vedžhike ve-š-ševka ila lika ike fi gajri darra e mudiretin ve la fitnetin mudilletin, Allahumme zejjinna bi zineti-l-imani ve-dž' alna hudaten muhtedine"
- Allahu, tako Ti Tvoga poznavanja skrivenog svijeta i Tvoje moći nad stvorenim - poživi me tako da život bude dobro po mene, a usmrti me, ako znaš da je moja smrt dobro za mene.
Allahu, molim Ti se za moje strahopoštovanje prema Tebi o pitanju skrivenog svijeta i svijeta posvjedočenog. Molim Ti se za riječ Istine u zadovoljstvu i srdžbi, i molim Te za umjerenost u izobilju i siromaštvu. Molim Ti se za neiscrpno blagostanje. Allahu, molim Ti se za radost kojoj kraja nema, i molim Ti se za zadovoljstvo Tvoje nakon presude Tvoje, i za odmor od života nakon smrtnog časa. Molim Te za užitke gledanja u Lice Tvoje, za neutoljivu žeđ susreta s Tobom, koji mi neće nesreću prirediti niti gubitak, a niti fitneluk zablude. Allahu, uljepšaj nas odjećom imana i učini nas uputiteljima i upućenim. ( N, H )
 
63."Allahumme inni es eluke, ja Allahu, bi enneke-l-Vahidu-l-Ehadu-s-Samedu-l-lezi lem jelid ve lem juled ve lem jekun lehu kufu ven ehad, en tagfire li zunubi, inneke Ente-l- Gafuru-r-Rahim"
- Allahu, doista, molim Ti se, o Allahu, jer Ti si Jedan Jedini, Utočište svakom, Koji nije rodio i rođen nije, i Kome niko ravan nije - da mi oprostiš grijehe moje, jer si, doista, Ti Oprostitelj Milostivi. ( N, H )
 
64."Allahumme inni es eluke bi enne leke-l-hamdu la ilahe ila Ente vahdeke la šerike leke, El-Mennanu, ja Bedi'a-s-semavati ve-l-erdi, ja ze-l-dželali ve-l-ikrami, ja Hajju ja Kajjumu inni es eluke-l-džennete ve e'uzu bike mine-n-nari"
- Allahu, doista Ti se molim, Tebi, Kome pripada svaka hvala, osim Koga drugog boga nema, Koji jesi sam opstojeći, Koji druga nemaš. Darežljivi, sazdavatelju nebesa i Zemlje, Posjedovatelju veličine i plemenitosti, Živi, Održavatelju, molim Te Džennet mi podari, a od vatre me zakloni! ( SS )
 
65."Allahumme inni es‘eluke bi enni ešhedu enneke ente-l-Lahu la illahe illa Ente-l-Ehadu-s-Samedu-l-lezi lem jelid ve lem juled ve lem jekun lehu kufuven ehad"
- Allahu, ja se, doista, molim samo Tebi, i posvjedočujem da si samo Ti Allah i da nema boga osim Tebe, Jednog, Utočišta svakog - (bića), Koji nije rodio i rođen nije.i Kome niko ravan nije. ( D, T, MA, H )
 
DOVE NAKON PREDAJE SELAMA
( kojim se završava namaz )
 
66."Esta-gfiru-l-Lahe - (3puta), Allahumme Ente-s-Selamu ve minke-s-Selamu, tebarekte ja ze-l-dželali ve-l-ikrami"
- Allaha za oprost molim -(3 puta), Allahu, Ti si Mir i Ti ga daješ, blagodaran si Ti, Posjedovatelju veličine i plemenitosti. ( M )
 
67."La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku velehu-l-hamdu ve Huve ala kulli šej in kadir. Allahumme la mani' a lima e'atajte ve la mu' tije lima mena' te, ve la jenfe' u ze-l-džeddi minke-l-džeddu"
- Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i On nad svakom stvari ima moć. Allahu, niko ne može spriječiti ono što si Ti dao, a niti dati ono što Ti ne daješ. Nikome ne koristi njegova snaga pored Tvoje snage. (B )
 
68."La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehul- hamdu ve huve' ala kulli šej in kadir la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi; la ilahe ille-l-Lahu, ve la na' budu illa ijjahu, lehu-n-ni' metu ve lehu-l-fadlu ve lehu-s-senau-l-hasenu. La ilahe ille-l-Laahu muhlisine lehu-d-dine ve lev keri-he-l-kafirun"
- Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i sva zahvalnost. On nad svačim ima moć. Nema pomoći niti moći nad Allahovom pomoći i moći. Nema Boga osim Allaha i nikoga mimo Njega ne obožavamo. Njemu pripada blagodat, poštovanje i sjećanje. Nema boga osim Allaha. Njemu iskreno vjeru ispovijedamo, makar se bezbožnicima i ne dopadalo. ( M )
 
69."Subhane-l-Lahi - (33x) ve-l-hamdu li-l-Lahi - (33x) va-l-Lahu ekber - (33x), la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve 'ala kulli šej in kadir"
- Slava Allahu i svaka Mu hvala. Allah je najveći (33x), nema boga osim Allaha Jedinog, Koji druga nema. Njemu pripada vlast i hvala. On nad svim moć ima. ( M )
 
70.Prouči se sura: Kul huve-l-Lahu Ehad, Kul e'uzu bi Rabbi-l-feleki, Kul e'uzu bi Rabbi-n-nasi, po jedanput poslije podnevskog, ikindijskog i jacijskog namaza, a po tri puta poslije sabahskog i akšamskog namaza. ( D, N )
 
71 Prouči se: "ajetu-l-kursijji" poslije svakog namaza. ( N )
 
72."La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu, juhji ve jumitu ve huve 'ala kulli šej in kadir" (10X)
- Nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema. Njemu sva vlast i zahvalnost pripada. On oživljava i usmrćuje, i On nad svim ima moć. Uči se deset puta poslije sabahskog i akšamskog namaza. ( T, H )
 
73."Allahumme inni es‘eluke' ilmen nafi' an ve rizkan tajjiben ve' amelen mutekabbelen"
- Allahu, od Tebe molim korisno znanje, lijepu nafaku i djelo prihvaćeno kod Tebe - uči se nakon selama sabahskog farza. ( MA, ig )
 
DOVE KOJE SE UČE U "ISTIHARA"-NAMAZU
 
74."Allahumme inni estehiruke bi 'ilmike, ve estakdiruke bi kudretike ve es‘eluke min fadlike-l-'azimi, fe inneke takdiru ve la akdiru, ve t'aleme la e'alemu, ve Ente ' Allamu-l-gujubi. Allahumme in kunte t'alemu enne haze-l-emre ( imenovati o čemu se radi) hajrun li fi dini ve ma' aši ve 'akibeti emri, fa-kdirhu li ve jessirhu li, summe barik li fihi, ve in kunte ta' lemu enne haze-l-emre šerrun li fi dini ve me' aši ve akibeti emri, fa-srifhu anni, va-srifni anhu va-kdir lije-l-hajre hajsu kane, summe-rdini bihi"
- Prenosi Džabir, sin Abdullahov, r.a., slijedeće: "Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem , poučavao nas je istihari - namazu za svaku priliku, kao što nas je poučavao suretima iz Kur'ana: Ako vas pritisnu kakve brige, klanjajte dva rekata istihare / neobaveznog namaza/ zatim proučite ovu dovu: Allahu, Tebe pitam za odgovor (rješenje) pomoću Tvog znanja, i od Tebe pomoć tražim pomoću Tvoje pomoći; Molim Te za Tvoju veliku dobrotu, jer Ti to možeš, a ja ne mogu, i jer Ti to znaš, a ja ne znam. Ti si Jedini znalac tajnog. Allahu, ( ako je u Tvom znanju ) ovo dobro po mene, moju vjeru i moj život, i moju smrt ( imenovati o čemu se radi ), ili reći: za ono što ću odmah ili kasnije doživjeti, omogući da se dogodi, i olakšaj mi, zatim me blagoslovi tim. A ako će u ovome (djelu, događaju) biti zlo po mene, vjeru moju, i život i smrt moju, otkloni ga od mene i mene sačuvaj od njega. Učini mi u tome dobro po mene - kako god da bude, zatim me učini zadovoljnim s tim." ( B )
 
74.a- Neće se kajati onaj koji od Allaha rješenje traži i onaj ko se posavjetuje sa iskrenim vjernicima, te na neki način svoj slučaj učini sebi jasnim. Allah je, u tom smislu, kazao: "Posavjetuj se s njima u stvarima, a kada se odlučiš, pouzdaj se tada u Allaha.” ( Kur'an 3:159 )
 
DOVE KOJE SE UČE JUTROM I NOĆU
 
75."Emsejna ve emse-l-mulku li-l-Lahi (a za jutarnju: asbahna ve asbeha-l-mulku li-l-Lahi), ve-l-hamdu li-l-Lahi, la ilahe ille- l-Lahu vahdehu la šerike lehu. Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ala kulli šej‘in kadir. Rabbi es eluke hajre ma fi hazihi-l-lejleti ve hajre ma ba' deha, Ve e'uzu bike min šerri hazihi-l-lejleti ve šerri ma ba'deha. Rabbi e'uzu bike mine-l-keseli ve su i-l-kiberi. Rabbi e'uzu bike min‘azabin fi-n-nari ve‘azabin fi-l-kabri"
- U noć uđosmo i noć dočeka svekolika vlast Allahova (a u jutarnjoj dovi reći će se: jutro dočekasmo i jutro dočeka svekolika vlast Allahova). Hvala Allahu i nema boga osim Njega Jedinog, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i svaka zahvalnost i on nad svačim ima moć. Allahu, molim Te za sva dobra ove noći (jutra) i za dobra poslije nje (njega). Gospodaru moj, Tebi se sklanjam pred lijenošću i zlohudom ohološću. Tebi se sklanjam pred kaznom Džehennema i kaburskom kaznom. ( M )
 
76."Allahumme bike asbahna ve bike emsejna, ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejke-n-nušuru" (tako počinje jutarnja dova, a noćna: "Allahumme bike emsejna ve bike asbahna ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejke-l-mesiru")
Allahu, Tvojom voljom jutro dočekasmo i Tvojom voljom u noć uđosmo. Tvojom voljom živimo, po Tvojoj volji umiremo i po Tvojoj volji bivamo ponovo proživljeni (a noćna glasi: Allahu, Tvojom voljom u noć ulazimo i jutro dočekujemo, Tvojom voljom živimo i umiremo i Tebi se vraćamo).
( T )
 
77."Allahumme Ente Rabbi, la ilahe illa Ente, halakteni ve ene 'abduke ve, ene 'ala ahdike ve va' dike mesteta' tu e'uzu bike min šerri ma sana' tu, ebu'u leke bi ni' metike 'alejje, ve ebu'u bi zenbi, fagfir li, fe innehu la jagfiru-z-zunube illa Ente"
- Allahu , Ti si Gospodar moj, nema boga osim Tebe, stvorio si me i ja sam rob Tvoj, ja sam na tragu zavjeta Tebi datog, i obećanja Tvog u granicama svojim. Tebi se sklanjam pred zlom koje sam počinio, Tebi se vraćam s pomoću blagodati Tvoje prema meni, Tebi priznajem grijehe svoje. Stoga, oprosti mi, jer osim Tebe niko drugi grijehe ne oprašta. ( B )
 
78."Hasbije-l-Lahu la ilahe illa Huve. 'Alejhi tevekkeltu ve Huve Rabbu-l-'arši-l-'azim" (7x)
- Allah mi je sam dostatan, nema boga osim Njega. Na Njega se oslanjam, i On je Gospodar Arša višnjeg (uči se 7 puta jutrom i navečer). ( IS, FJL, D )
 
79."E'uzu bi kelimati-l-Lahi-t-tammati min šerri ma haleka (3x)
- Pomoću savršenih Allahovih riječi zaštićujem se od svakog zla ( učiti 3x ).
 
80."Allahumme inni es eluke-l-'afve ve-l-'afijete fi-d-dunja ve-l-ahireti. Allahumme inni es‘eluke-l-'afve ve-l-'afijete fi dini ve dunjaje ve ehli ve mali. Allahumme-stur 'avrati veamin rev'ati. Allahumme-hfazni min bejni jedejje ve min halfi ve 'an jemini ve 'an šimali ve minfevki ve e'uzu bi azametike en ugtale min tahti"
- Allahu, molim oprost i zaštitu Tvoju na dunjaluku i na ahiretu. Allahu, molim oprost i zaštitu Tvoju u porodici i imovini mojoj. Allahu, pokrij moja sramna djela, a umiri moju bojazan. Allahu, sačuvaj me s moje prednje strane, te od svega što me može zadesiti s leđa, s desne ili lijeve strane i odozgo. Prizivam Tvoju Veličinu da ne budem ščepan odozdo. ( D, MA )
 
81."Allahumme Alime-l-gajbi ve-š-šehadeti, Fatire-s-semavati ve-l-erdi, Rabbe kulli šej in ve melikehu: Ešhedu en la ilahe illa Ente, e'uzu bike min šerri nefsi ve min šeri-š-šejtani ve širkihi, ve en akterife 'ala nefsi suen ev edžurrehu ala muslimin"
- Allahu, Poznavaoče skrivenog i pojavnog (svijeta), Sazdavatelju nebesa i Zemlje, Gospodaru svega i njegov Posjedovatelju: svjedočim da nema boga osim Tebe, Tebi se sklanjam pred zlom moje duše, i pred zlom šejtana i njegovog širka, te da me sačuvaš od činjenja zla prema sebi ili bilo kom muslimanu. ( D, T )
 
82."Bismi-l-Lahi-l-lezi la jedurru me' a-smihi šej‘un fi-l-erdi ve la fi-s-sema i ve Huve-s-Semi ' u-l-'Alim" (3x)
- S imenom Allaha; kad se Njegovo ime spomene

19.02.2009.

QURAN